Pågående projekt

Energimyndighetens program ”Forsknings- och demonstrationsprojekt inom energieffektivisering i transportsektorn - etapp 2” startade 2014 och pågår fram till 2019. De projekt som är pågående presenteras kortfattat här nedan. Klicka på pilen så får du en fullständigare presentation. Du kan också se en lista över alla avslutade projekt.

 • Aktiv strömningskontroll för minskat motstånd för tåg, lastbilar och fartyg

  Projektets syfte är att leverera en metodik för att utforska olika koncept för aktiv strömningskontroll (AFC-Active Flow Control) för vägfordon, tåg och fartyg. Projektet kommer att resultera i rekommendationer om vilka designparametrar som behöver bestämmas för att få god verkan av AFC. Baserat på detta ska grundläggande koncept för AFC presenteras som har potential att generera en totalmotståndsminskning om minst 10 % för fordon och tåg samt upp mot 5 % för fartyg.

 • Analys av effekter av friflytande bilpooler

  Syftet med projektet är att öka kunskapen kring friflytande bilpooler genom datainsamling och analys. I friflytande bilpooler kan användarna hämta och lämna bilen på valfritt ställe inom ett begränsat område. Projektet avser att studera vilka effekter friflytande bilpooler har i verkligheten, genom att använda öppet tillgängliga data från tre olika aktörer i 15 internationella städer. Resultaten ska användas för att utvärdera miljö- och energikonsekvenser av friflytande bilpooler samt som beslutsunderlag.

 • Analys och optimering av marina propulsionssystem

  Vid design av ett marint propulsionssystem finns ett antal interaktionseffekter att ta hänsyn till. Dessa utgörs både av förluster och av vinster och för att uppnå optimal verkningsgrad måste dessa balanseras på bästa sätt. Syftet med detta projekt är att kartlägga dessa systemeffekter och förbättra förståelsen för dem, samt att demonstrera hur dessa kan användas för att uppnå energieffektiviseringar både vid nybyggnation och uppgraderingar av fartyg på 8-15 %.

 • Att förändra människors dagliga resande – målkonflikter, drivkrafter och konsekvenser

  Projektet syftar till öka kunskapen om hur åtgärder för att förändra människors beteende, för att åstadkomma ett resurs- och energieffektivt transportsystem, uppfattas av olika grupper av människor. Vidare syftar projektet till att utforma energieffektiviseringsbudskap som testas på olika grupper av individer för att utröna vilken typ av målrelaterade budskap som har störst potential att förändra beteenden.

 • Det femte bränslet -- Energieffektivisering genom “effektiv godstransport i hållbara städer”

  Projektet syftar till att utveckla ny teknik för att möta ställda mål för godstransporters miljöpåverkan på stadsmiljön. Det finns överkapacitet i godstransportsystemet i urbana miljön i form av outnyttjade fordon och på grund av begränsad samverkan mellan transportköpare och transportör. Denna potential kan användas för att möta behovet for ökade godstransporter och kravet om energieffektivisering. De positiva effekterna i form av effektivisering av godsflöden och resurskapaciteten är i sig själv en konkurrenskraftig energiresurs som ska analyseras: ’det femte bränslet’.

 • E-handelns returlogistik: Den växande varureturvolymens effekter på energiförbrukning och miljö

  Projektets syfte är att kvantifiera returlogistikens energianvändning hos svenska e-handelsföretag i klädbranschen, samt att utveckla ett energi- och hållbarhetsramverk för e-handelns returlogistik. I projektets ska energibesparingspotentialen och den miljömässiga påverkan redovisas uppdelat på företagsnivå såväl som på branschnivå och samhällelig nivå. Utifrån ovanstående beräkningars resultat kommer förslag att tas fram för att förbättra energieffektivitet och hållbarhet för returlogistiken hos e-handelsföretag inom klädbranschen.

 • ELIN: Energieffektivisering av logistiktjänster – inifrån och ut

  Syftet med projektet är att genera ökad kunskap och insikter kring hur transportföretag och speditörer skapar energieffektivisering. Till skillnad från studier av ny teknik och styrmedel som innebär ett utifrånperspektiv på minskning av godstransportens negativa energi- och miljöpåverkan så är utgångspunkten i projektet ett inifrån-ut-perspektiv där drivkraften bakom att energieffektivisera godstransporter kommer från huvudaktörerna själva - leverantörer och kunder i transportsektorn.

 • ELINA - Energi- och klimatoptimala godstransporter ur ett nationellt systemperspektiv

  Syftet med projektet är att utveckla en bättre metod för utvärdering av effekter av åtgärder genom att integrera energiberäkningar med Samgods-modellen. Projektet kvantifierar den maximala energieffektiviseringspotentialen på systemnivå för Sverige och analyserar flöden för olika scenarier. Projektet resulterar i en ny analysmetod och ny kunskap om den maximala energieffektiviseringspotentialen och åtgärder och policyrekommendationer för att realisera den.

 • Energieffektiv distribution av dagligvaror vid ökad e-handel

  Syftet med projektet är att bidra med ny kunskap om hur energieffektiviseringspotentialen med digitaliserad dagligvaruhandel kan realiseras. Projekt vidareutvecklar logistiksystem som kan möta krav på energieffektiva transporter och samtidigt konsumenters krav på attraktiva erbjudanden. Projektet ska resultera i ramverk för företag, kunskap om hållbart konsumentbeteende och policyrekommendationer för hur utvecklingen mot energieffektiv dagligvaruhandel kan stödjas.

 • Energieffektivare arbetspendling: Betydelsen av motivation vid utformning av beteendepåverkansprogram

  Projektets syfte är att utveckla metoder om hur individer påverkas av olika beteendepåverkansprogram för energieffektivt resande, och vilken typ av påverkansprogram som ger störst effekt för en viss individ eller grupp av individer. Denna kunskap ska spridas till kommuner, organisationer och företag, för att på sikt åstadkomma en energieffektivisering med ca 20 % för arbetspendlingsresor som en konsekvens av direkta beteendeförändringar.

 • Energieffektivare sjöfart genom minskad skrovpåväxt

  Den energi och mängd bränsle som behövs för framdrift av fartyg påverkas av många olika faktorer. En betydande faktor är skrovets kondition och grad av marin påväxt (biofouling). För framdrift av ett fartyg med påväxt behövs 15-20% mer kraft i jämförelse med ett nymålat skrov utan påväxt. Syftet med detta projekt är att optimera metoden för borstning av fartygsskrov, som leder till reducerad bränsleförukning och mindre utsläpp av klimatgaser för fartyg.

 • Energieffektivisering av jordbrukets logistik - fördjupning och utveckling

  Syftet med projektet är att effektivisera energianvändningen i jordbrukets logistik genom att undersöka potentialen i (1) skiftning av åkermark, (2) planeringsverktyg för att simulera, planera och optimera logistikarbetet på gården, samt (3) benchmark och KPIer för logistikarbetet på gårdsnivå för att sporra till effektivisering. Det övergripande målet med projektet är att bidra till att effektivisera jordbrukets energianvändning för transporter med 20 %. Projektet kommer att utföras i samverkan mellan forskning och företag i lantbruksnäringen.

 • Energieffektivisering av Smart mobilitet kräver styrmedel för Delad mobilitet

  Projektet syftar till att ta fram styrmedel som offentliga aktörer kan tillämpa för att främja området delad mobilitet. Med delad mobilitet avses fordon med flera användare, inklusive kollektivtrafik. Genom dokumentanalyser, komparativa fallstudier och workshops ska nya styrmedel utvecklas som kan främja delade mobilitetstjänster och tillvara energieffektiviseringsvinsterna av mobilitetstjänster.

 • Energieffektivisering genom minskad biltrafik i städer – policy, process och institutioner

  Projektets syfte är att analysera möjligheter och barriärer för införandet av åtgärder som minskar biltrafiken i svenska städer med en befolkning mellan 50 000 och 200 000 invånare. En målsättning i projektet är att utröna vad som gör skillnaden mellan framgång och misslyckande när det gäller implementering av åtgärder för minskad biltrafik för att kunna utveckla policyrekommendationer för införandet av dessa åtgärder i större städer.

 • Energieffektivisering genom ökad fyllnadsgrad i sjötransporter - en genomförbarhetsstudie

  Syftet med denna genomförbarhetsstudie är att utreda hur fyllnadsgraden på sjötransporter kan kartläggas med hjälp av AIS-data(automatic identification system) och analysera vilken energieffektivisering som kan uppnås genom att öka fyllnadsgraden. Projektresultaten är ett steg mot utvecklingen av en metodik för att beräkna sjötransporters fyllnadsgrad i en större skala.

 • Energieffektivt logistiksystem för transport av jord- och bergmassor på Södertörn

  Projektets syfte är att öka energi- och resurseffektiviteten i hanteringen av jord- och bergmassor från tunga transporter i Södertörnsregionen. Projektet ska visa vilken energieffektiviseringspotential som kan uppnås genom samordning, mellanlagring och överflyttning av delar av transporterna till sjöfart, samt ta fram förslag på styrmedel och affärsmodeller för att uppnå detta.

 • Förbättrad prognos av energianvändning och emissioner vid styrmedelanalys i vägtrafiken

  Projektet ska utveckla ett trafikalstringsverktyg som bättre än dagens verktyg ska återspegla vilka effekter på energianvändning och emissioner som åtgärder på trafiksystemet leder till. Det utvecklade trafikanalysverktyget används också i projektet för att ta fram metoder för optimal utformning av styrmedel som minimerar energianvändningen.

 • Förutsättningar och incitament för ändrat beteende för energieffektivare resor

  Projektets syfte är att öka kunskapen om energieffektivisering av resor kopplat till olika gruppers beteenden. Tidigare forskning visar att det finns ett stort behov av empiriska studier som synliggör hur olika gruppers resbeteende förändras, i form av val av färdmedel, frekvens och reslängd, för olika åtgärder. Målet med projektet är att genom studier av förutsättningar och incitament göra potentialberäkningar av ändrat resbeteende i framtiden kopplat till olika typer av styrmedel och åtgärder.

 • Hur, var och när förtätning av städer leder till ett energieffektivt vardagsresande

  Projektets syfte är att kartlägga stadsdelar och närmiljöer som genom dess utbud utgör ett attraktivt alternativ för boendes vardagliga aktiviteter, som exempelvis inköp och skolor, och därmed bidrar till att överföra resor med bil till gång eller cykel. Målet är att bidra med kunskap om i vilka faktiska områden samhällsplaneringens hållbarhetsmål om förtätning och verksamhetsblandning kan ge bäst resultat med avseende på minskad energianvändning för vardagsresandet.

 • InterCityLog – Interoperabel samlogistiklösning med mindre fordon

  Projektets syfte är att demonstrera samordnad transport av både återvunnet material och gods till och från kontorsbyggnader i Stockholm city. I projektet kommer två tunga dieselfordon, ett för gods och ett för återvunnet material, ersättas av ett mindre elfordon. Projektet har en uppskattad energieffektiviseringspotential på runt 65-70 % genom optimering av rutter och gods genom samordning i flera led. I projektet kommer nyutvecklade flexibla lastbärare att demonstreras som kan transportera både gods och avfall, vilket är unikt och innebär nya möjligheter för optimering av både rutter och fyllnadsgrad. Vinster utöver effektivisering är färre tunga fordon i staden, mindre trängsel, utsläpp och buller.

Sök i databasen