Godstransporter

Alla forskningsprojekt har beskrivits med en eller flera ämnesklassificeringar. Här finner du de som beskrivits med "godstransporter".

 • Citylogistik i Norra Djurgårdsstaden - demonstrationsprojekt

  Projektets övergripande mål är stadsmiljöer där godstransporterna medför mindre miljöpåverkan till en lägre kostnad och bättre kvalitet. Projektet förväntas utveckla processer, affärsmodeller och teknik/IT för en effektiv och samordnad distribution av gods med Norra Djurgårdsstaden som ”case study”. Projektet förväntas också formulera slutsatser för fortsatt implementering av lösningarna både inom Norra Djurgårdsstaden och för implementering i andra nya och befintliga stadsdelar.

 • Det femte bränslet -- Energieffektivisering genom “effektiv godstransport i hållbara städer”

  Projektet syftar till att utveckla ny teknik för att möta ställda mål för godstransporters miljöpåverkan på stadsmiljön. Det finns överkapacitet i godstransportsystemet i urbana miljön i form av outnyttjade fordon och på grund av begränsad samverkan mellan transportköpare och transportör. Denna potential kan användas för att möta behovet for ökade godstransporter och kravet om energieffektivisering. De positiva effekterna i form av effektivisering av godsflöden och resurskapaciteten är i sig själv en konkurrenskraftig energiresurs som ska analyseras: ’det femte bränslet’.

 • E-handelns returlogistik: Den växande varureturvolymens effekter på energiförbrukning och miljö

  Projektets syfte är att kvantifiera returlogistikens energianvändning hos svenska e-handelsföretag i klädbranschen, samt att utveckla ett energi- och hållbarhetsramverk för e-handelns returlogistik. I projektets ska energibesparingspotentialen och den miljömässiga påverkan redovisas uppdelat på företagsnivå såväl som på branschnivå och samhällelig nivå. Utifrån ovanstående beräkningars resultat kommer förslag att tas fram för att förbättra energieffektivitet och hållbarhet för returlogistiken hos e-handelsföretag inom klädbranschen.

 • E-handelns roll och potential för mer energieffektivt och hållbart transportsystem

  E-handelns marknadsandel växer stadigt, och det påverkar i viss mån den traditionella handeln och dess godstransporter, logistik och lokalisering. Inköp via internet med varuleveranstjänster kan ge en överföring av inköpsresor med bil till effektivare godstransporter som har potential att ge positiva effekter på hållbarhet, markanvändning, färdmedelsval, med mera. Syftet med projektet var att uppskatta potentialen för e-handel med avseende på ett mer energieffektivt och hållbart transportsystem.

 • Effektivare citylogistik - en nödvändighet för både industri och samhälle

  Det övergripande målet med projektet är att utveckla kunskap som bidrar till förbättrad och mer effektiv citylogistik. Ett väl utvecklat citylogistiksystem leder till flera positiva effekter. För samhället kan det leda till färre och kortare transporter och därmed lägre energianvändning, och för näringslivet kan det innebära effektivare resursutnyttjande och bättre service till butiker och kunder i stadskärnan.

 • ELIN: Energieffektivisering av logistiktjänster – inifrån och ut

  Syftet med projektet är att genera ökad kunskap och insikter kring hur transportföretag och speditörer skapar energieffektivisering. Till skillnad från studier av ny teknik och styrmedel som innebär ett utifrånperspektiv på minskning av godstransportens negativa energi- och miljöpåverkan så är utgångspunkten i projektet ett inifrån-ut-perspektiv där drivkraften bakom att energieffektivisera godstransporter kommer från huvudaktörerna själva - leverantörer och kunder i transportsektorn.

 • ELINA - Energi- och klimatoptimala godstransporter ur ett nationellt systemperspektiv

  Syftet med projektet är att utveckla en bättre metod för utvärdering av effekter av åtgärder genom att integrera energiberäkningar med Samgods-modellen. Projektet kvantifierar den maximala energieffektiviseringspotentialen på systemnivå för Sverige och analyserar flöden för olika scenarier. Projektet resulterar i en ny analysmetod och ny kunskap om den maximala energieffektiviseringspotentialen och åtgärder och policyrekommendationer för att realisera den.

 • ELVIS - demonstrationsprojekt för längre och tyngre tåg

  Projektets övergripande mål är att visa hur energianvändningen, uttrycket i kWh per tonkilometer, kan reduceras om man använder längre respektive tyngre tåg jämfört med dagens lösningar. Energibesparingspotentialen för hela systemet ska beräknas. Projektet har också som mål att visa om längre/tyngre tåg ger lägre transportkostnader, att beräkna samhällsekonomiska effekter av längre/tyngre tåg och att visa om längre/tyngre tåg kan leda till en kapacitetshöjning i järnvägsnätet. Projektet genomförs i form av fyra delprojekt varav de första två är demonstrationsprojekt med längre respektive tyngre tåg. Demonstrationsprojekten begränsas till skogsindustrins transporter med eltåg. Delprojekt 3 utvärderar och analyserar resultatet av de genomförda järnvägstransporterna utifrån ett trafik- och nätverksperspektiv. Delprojekt 4 syftar till att undersöka hur elförbrukningen påverkas av att använda längre och/eller tyngre tåg.

 • Energieffektiv svensk sjöfart

  Det övergripande målet med projektet var att beskriva åtgärder för energieffektivisering av svensk sjöfart av logistisk, teknisk och operativ karaktär. Dessutom syftade projektet till att identifiera var fortsatta forskningsinsatser krävs för att nå en mer energieffektiv svensk sjöfart.Resultaten visar att den samlade potentialen av kända åtgärder for sjöfarten skulle kunna ge 25-75 procent minskning av koldioxidutsläppen. Att åtgärderna inte genomförts antas ha andra orsaker än rent ekonomiska, då flera av dem innebär ekonomiska besparingar for rederierna.

 • Energieffektiva kortväga massgodstransporter på väg

  Projektets mål är att på sikt minska bränsleförbrukning, negativa miljöeffekter, trängseleffekter och kostnader för kortväga massgodstransporter på väg. Målet är att massgodsfordon på tio års sikt skall vara 20 procent mer energieffektiva. Projektet genomförs som en explorativ studie där frågeställningarna behandlas och fördjupas efterhand. Metoden är kvalitativ med visst inslag av kvantitativa data i form av indata till analysen och syntesen. Projektet kommer i huvudsak att utgöras av en fallstudie där massgodstransporter och dess fordon studeras. Kvaliteten på de data som samlats in säkerställs genom att flera olika aktörer intervjuas samt deltar i bearbetningen av data.

 • Energieffektiva transporter av massgods i stora tätortsområden och storstäder

  Studiens syfte är att genomföra en fördjupad kartläggning av massgodsflöden i tätortsområden och energianvändningen i samband med detta. Vidare avses potentialen för en minskad energianvändning genom förändrade regelverk och nya fordonslösningar presenteras.

 • Energieffektiva transporter: förbättrad kundservice med samtidig reducerad energianvändning baserad på informations och kommunikationsteknologi (IKT)

  Projektets övergripande mål är att analysera den potential som idag finns i transportsystemet avseende lågt kapacitetsutnyttjande av fordon och obalanser i godsflöden. Bättre fyllnadsgrad ger högre energieffektivitet. Dessutom ska projektet studera hur stor del av den identifierade potentialen för energieffektivisering som kan nås med ökat informationsutbyte, effektivare beslutsstödsystem och operativa lösningar baserade på informations- och kommunikationsteknik. Projektet förväntas resultera i kvantitativa mått av resursutnyttjande och lastkapacitet. Det förväntas även ett energiperspektiv uttryckt i lämplig enhet för att på så sätt visa den totala energieffektiviseringspotential som finns i effektivare logistik- och transportprocesser. Projektet kommer till största delen att utgöras av ett doktorandprojekt.

 • Energieffektivisering av godstransporter – metoder, åtgärder och utvärderingsverktyg inom logistikplanering

  Genom deltagande i tre företags ordinarie logistikarbete kommer projektet att studera hur relationerna och processerna mellan inblandade aktörer är uppbyggda och organiserade. Syftet med projektet är att identifiera och beskriva åtgärder och strukturer som möjliggör respektive förhindrar mer hållbar logistik.

 • Energieffektivisering av jordbrukets logistik - fördjupning och utveckling

  Syftet med projektet är att effektivisera energianvändningen i jordbrukets logistik genom att undersöka potentialen i (1) skiftning av åkermark, (2) planeringsverktyg för att simulera, planera och optimera logistikarbetet på gården, samt (3) benchmark och KPIer för logistikarbetet på gårdsnivå för att sporra till effektivisering. Det övergripande målet med projektet är att bidra till att effektivisera jordbrukets energianvändning för transporter med 20 %. Projektet kommer att utföras i samverkan mellan forskning och företag i lantbruksnäringen.

 • Energieffektivisering genom ökad fyllnadsgrad i sjötransporter - en genomförbarhetsstudie

  Syftet med denna genomförbarhetsstudie är att utreda hur fyllnadsgraden på sjötransporter kan kartläggas med hjälp av AIS-data(automatic identification system) och analysera vilken energieffektivisering som kan uppnås genom att öka fyllnadsgraden. Projektresultaten är ett steg mot utvecklingen av en metodik för att beräkna sjötransporters fyllnadsgrad i en större skala.

 • Energieffektivt logistiksystem för transport av jord- och bergmassor på Södertörn

  Projektets syfte är att öka energi- och resurseffektiviteten i hanteringen av jord- och bergmassor från tunga transporter i Södertörnsregionen. Projektet ska visa vilken energieffektiviseringspotential som kan uppnås genom samordning, mellanlagring och överflyttning av delar av transporterna till sjöfart, samt ta fram förslag på styrmedel och affärsmodeller för att uppnå detta.

 • Godstransporter i kollektivtrafikkörfält - utvärdering och konceptutveckling

  The aim is to examine if, under certain conditions, freight transports could use public traffict lanes. Can such measures be implemented without that the public transport’s punctuality is negatively affected? In that case, what does it mean for total transport accessibility and what will be the effects on fuel consumption and the environment? A prerequisite is that the concept around the solution is developed, in terms of what kind of transport that should be allowed during which time frames and on which routes, so that the weighted impact is as positive as possible. In this context, solutions that dynamically take into account the current traffic situation are especially interesting.

 • Hållbar och energieffektiv regionallogistik i Mälardalen

  Projektets syfte är att kartlägga möjligheterna till att flytta över regionala godsflöden i Mälardalen från vägtransporter till sjö- och järnvägstransporter och på det sättet öka energieffektiviteten av transporterna. Ett logistiskt system kommer tas fram, vilket inkluderar allt från fartyg, hamnverksamhet, terminaler, lasthantering och tåg som går i skyttel mellan hamnar och omlastningspunkter inåt landet.

 • Hemleveranssystem för handelsplatser

  Projektets övergripande mål var att utarbeta ett förslag för hur ett samordnat hemleveranssystem kan utformas för att vara attraktivt för kunderna och leda till en energibesparing på minst 5 procent. För ett fullt implementerat system uppskattades den potentiella besparingen i Sverige vara ungefär 360 GWh per år. Resultaten från projektet visar att det bästa upplägget för att påbörja ett arbete med samordnade hemleveranser är ”samordnade hemleveranser med direkttransport”. Betalningsviljan har undersökts. Den viktigaste servicen för kunderna är att få varorna inburna i bostaden. Möjligheten att påverka leveranstiden själv är också en betydelsefull faktor, som väger tyngre än själva snabbheten i leveransen. En till tre dagar efter inköp anses vara en rimlig leveranstid.

 • Integrerad ruttplanering och kostnadsdelning inom citylogistik

  För att uppfylla högt ställda målsättningar rörande energianvändning och miljöpåverkan inom transportområdet måste en effektivisering ske av den sista biten i transportkedjan, dvs. rörande leveransen från terminal till slutkunder, oftast lokaliserade i stadskärnor. Det övergripande syftet med projektet är att utveckla kunskap och modeller för beslutsunderlag som bidrar till förbättrad och mer effektiv citylogistik.

Sök i databasen