Personers beteende

 • Att det ska vara så svårt! Hur kan vi locka bilister till kollektivtrafiken utan att alla slutar cykla?

  Projektets övergripande mål är att undersöka hur kollektivtrafiksystemet kan utformas för att vinna resenärer bland de nuvarande bilisterna, utan att större överflyttning sker från gång och cykel. En viktig del av projektet är att tydliggöra hur de teoretiska resultaten kan omsättas till användbara planeringsinstrument för kommunerna.

 • Att förändra människors dagliga resande – målkonflikter, drivkrafter och konsekvenser

  Projektet syftar till öka kunskapen om hur åtgärder för att förändra människors beteende, för att åstadkomma ett resurs- och energieffektivt transportsystem, uppfattas av olika grupper av människor. Vidare syftar projektet till att utforma energieffektiviseringsbudskap som testas på olika grupper av individer för att utröna vilken typ av målrelaterade budskap som har störst potential att förändra beteenden.

 • ecoDriver Delprojekt - smart feedback för grön körning

  Det övergripande målet för projektet är att leverera den mest effektiva feedback-lösningen för energieffektiv körning genom att optimera interaktionen mellan föraren, drivlinan och omgivningen. Projektets mål är att den slutgiltiga feedback-lösningen ska minska bränsleförbrukningen med 20 procent. I samarbete med europeiska partners kommer VTI att ta fram olika förslag för feedback-lösningar som ska leda till bränslesnål körning. Detta sker med hjälp av fokusgrupper och intervjuer i olika länder, och med olika målgrupper. De sammanlagda resultaten från fokusgrupperna kommer att användas till att ta fram prototyper av feedback-system.

 • ecoDriver Delprojekt II - smart feedback för grön körning

  I den andra delen av EU-projektet ecoDriver har VTI två huvuduppgifter. Den ena är att utvärdera hur ett stödsystem för bränslesnål körning påverkar trafiksäkerheten med avseende på distraktion. Detta sker i en större fältstudie där bland annat förarnas blickbeteende loggas och analyseras. Genom en avancerad distraktionsdetektionsalgoritm bedöms förarens uppmärksamhet på trafiken. Den andra huvuduppgiften är utvärdering av stödsystemets påverkan på trafiksystemnivå i form av energieffektivisering samt effekter på framkomlighet och säkerhet. För detta genomförs trafiksimuleringsanalyser av tre scenarier för framtida bränslepris, teknikutveckling samt samhällets intresse för miljö- och klimatpåverkan över en 20-års horisont.

 • Effektiva förare

  Målet med projektet var att demonstrera och utvärdera stödsystem och utbildning för energieffektiviseringsåtgärder på tåg. Genom att testa ett stödsystem i kombination med kompetensutveckling kring energisnåla körrutiner för lokförare, förväntades en energibesparing på 10 procent eller mer. Resultaten visar att man med hjälp av ett stödsystem i form av en app (TrAppen) och utbildning av lokförare kan nå en energibesparing på ungefär 10 procent. För att åstadkomma energisnål körning rekommenderas lokförare bland annat att snabbt få upp tåget till målhastighet, inte hålla högre topphastighet än vad som krävs för att komma i tid, att göra korta effektiva uppehåll och att utnyttja gångmotstånd och banans lutning för att tappa fart.

 • Energieffektiv svensk sjöfart

  Det övergripande målet med projektet var att beskriva åtgärder för energieffektivisering av svensk sjöfart av logistisk, teknisk och operativ karaktär. Dessutom syftade projektet till att identifiera var fortsatta forskningsinsatser krävs för att nå en mer energieffektiv svensk sjöfart.Resultaten visar att den samlade potentialen av kända åtgärder for sjöfarten skulle kunna ge 25-75 procent minskning av koldioxidutsläppen. Att åtgärderna inte genomförts antas ha andra orsaker än rent ekonomiska, då flera av dem innebär ekonomiska besparingar for rederierna.

 • Energieffektivare arbetspendling: Betydelsen av motivation vid utformning av beteendepåverkansprogram

  Projektets syfte är att utveckla metoder om hur individer påverkas av olika beteendepåverkansprogram för energieffektivt resande, och vilken typ av påverkansprogram som ger störst effekt för en viss individ eller grupp av individer. Denna kunskap ska spridas till kommuner, organisationer och företag, för att på sikt åstadkomma en energieffektivisering med ca 20 % för arbetspendlingsresor som en konsekvens av direkta beteendeförändringar.

 • Förutsättningar och incitament för ändrat beteende för energieffektivare resor

  Projektets syfte är att öka kunskapen om energieffektivisering av resor kopplat till olika gruppers beteenden. Tidigare forskning visar att det finns ett stort behov av empiriska studier som synliggör hur olika gruppers resbeteende förändras, i form av val av färdmedel, frekvens och reslängd, för olika åtgärder. Målet med projektet är att genom studier av förutsättningar och incitament göra potentialberäkningar av ändrat resbeteende i framtiden kopplat till olika typer av styrmedel och åtgärder.

 • Hur göra energieffektivitet till en prioritet för fartygsbesättningar?

  Detta projekt syftar till att undersöka och förstå vilka attityder, beteenden och strategier hos besättningen som kännetecknar en energieffektiv drift. Vidare också hur dessa kunskaper kan användas för att uppmuntra andra besättningar på fartyg att uppnå en mera energieffektiv drift. Detta kommer att genomföras genom fallstudier på ett stort rederi.

 • Marorka Data Log + Projekt

  Projektet övergripande mål är att analysera energieffektiviseringspotentialen som kan erhållas genom att ge besättningen på fartyg möjligheten att ta del av och agera på realtidsinformation om energianvändningen. Projektet förväntas resultera i en minskning av ett fartygs totala energianvändning med minst 5 procent med hjälp av realtidsbaserad visualisering av energianvändningen. Målet är dessutom att koldioxidutsläppen per fartyg kommer att minskas med cirka 800 ton.

 • Mobility budget, ett sätt att förändra incitamentsstrukturen för arbets- och tjänsteresor

  Projektet syftar till att undersöka hur konceptet mobility budgets används i Nederländerna för att påverka anställdas färdmedelsval samt hur det skulle kunna anpassas och utformas i en svensk kontext. Projektet syftar också till att undersöka potentialen för energieffektivisering med hjälp av mobility budgets.

 • Parkeringsnormer och mobilitetstjänster

  Projektets övergripande syfte är att öka kunskapen om sambanden mellan parkering, mobilitetstjänster, bilanvändning och mobilitetsmönster samt identifiera under vilka omständigheter mobilitetstjänster bidrar till mer energieffektiva resmönster.

 • Rekyleffekter av energieffektiviseringar inom transportsektorn

  Rekyleffekter inom energieffektivisering medför att den sparade andelen energi leder till ökad konsumtion av energi, så att den faktiska energieffektiviseringen/ besparingen blir övervärderad eller okänd. Eftersom transporter står för en stor del av Sveriges klimatutsläpp och det satsas mycket på att få en klimatneutral och energieffektiv transportflotta liksom på överflyttning till sådana färdsätt som anses mer energieffektiva och mindre klimatpåverkande, så är det mycket viktigt att veta att de satsningar som görs har en konkret energieffekt och inte medför oönskade rekyleffekter. Syftet med projektet är att kartlägga rekyleffekter som uppstår när åtgärder genomförs för att energieffektivisera transportsystemet. Projektet kommer att genomföra en översikt om kunskapsläget idag, kartlägga rekyleffekterna, uppskatta rekyleffekternas betydelse för energieffektivisering inom Sveriges transportsektor samt under vilka förutsättningar som rekyleffekter uppstår.

 • Tilltron till systemets intelligens som ett verktyg för hållbara energieffektiva beteendeförändringar

  Flera studier har visat att förare är obenägna att anta ett mer ekonomiskt och energieffektivt körbeteende. Syftet med detta projekt är att bekräfta tidigare resultat som visar att tilltron till hur intelligent ett tekniskt system är påverkar individers förarbeteende. Projektet kommer att studera om det finns belägg för att utveckla en ny förklaringsmodell för varför vissa eco-driving kampanjer är mer framgångsrika än andra. För att studera detta genomförs i projektet ett antal simulatorstudier som jämför olika gränssnitt som är designade att upplevas olika intelligent. Detta för att påvisa att en förare kan uppmuntras till en mer energieffektiv körning ju mer intelligent föraren upplever systemet.

 • Utbildningar baserade på gjorda erfarenheter ombord och analyserade driftsvärden

  Sjöfarten bedöms idag, bl a genom en snabb teknikutveckling, ha en energieffektiviseringspotential i storleksordningen 30%, jämfört med de förutsättningar som fanns för 10 år sedan. Projektets mål är att ta fram ny kunskap för att säkerställa att potentialen för effektivisering av sjöfartens energianvändning tillvaratas.

 • Vilka egenskaper hos elcykeln attraherar dess användare och hur kan denna kunskap användas för en ökad spridning?

  Syftet med detta projekt är att få ökad kunskap om gruppen elcykelanvändare genom djupintervjuer med främst personer som ersatt bilresor med resor med elcykel. Studien fokuseras kring vad som attraherat med elcykel, hur man fått kunskap om elcykeln och dess möjliga användning. Frågor ställs också kring vilka åtgärder som bör genomföras för att snabba på och underlätta en ökad användning av elcykel. Med ökad kunskap kan näringsliv och samhälle möta den nya trenden bättre.

Sök i databasen