Persontransporter

Alla forskningsprojekt har beskrivits med en eller flera ämnesklassificeringar. Här finner du de som beskrivits med "persontransporter".

 • Analys av effekter av friflytande bilpooler

  Syftet med projektet är att öka kunskapen kring friflytande bilpooler genom datainsamling och analys. I friflytande bilpooler kan användarna hämta och lämna bilen på valfritt ställe inom ett begränsat område. Projektet avser att studera vilka effekter friflytande bilpooler har i verkligheten, genom att använda öppet tillgängliga data från tre olika aktörer i 15 internationella städer. Resultaten ska användas för att utvärdera miljö- och energikonsekvenser av friflytande bilpooler samt som beslutsunderlag.

 • Bebyggelsestruktur, resande och energi för persontransporter

  Det övergripande syftet med projektet var att skapa kunskapsunderlag inför beslut om lokalisering och utformning av ny bebyggelse. Underlaget ska också kunna användas när villkor och restriktioner i kommunala planer ska fastställas. I projektet studerades ett verkligt exempel, nämligen Region Skåne. I Skåne finns ett stort antal orter med varierande storlek, kollektivtrafikstandard och olika grad av tågförsörjning. För några år sedan genomfördes dessutom en stor resvaneundersökning i regionen. Det fanns därför goda möjligheter att studera samband mellan bebyggelsestruktur och transporter i Region Skåne.

 • Demonstration av gröna parkeringsköp – framtidsmodell för den täta och klimatsmarta staden och centrumkärnan

  Projektets mål var att med utgångspunkt från ett antal mobility management åtgärder ta fram en kostnadseffektiv metod för att utvärdera minskad energianvändning från persontransporterna till och från ett demonstrationsområde. Projektet har identifierat det gröna parkeringsköpets potential för att minska energianvändningen i stadens transportstruktur. Beräkningarna visar att det finns goda möjligheter att nå det uppsatta målet om 40 procent minskning av pendlingstrafik med bil. Det kräver dock att samtliga åtgärder i det gröna parkeringsköpet genomförs och att kommunikationsplanen och informationsåtgärder gentemot arbetstagaren och resenären ges hög prioritet.

 • E-handelns roll och potential för mer energieffektivt och hållbart transportsystem

  E-handelns marknadsandel växer stadigt, och det påverkar i viss mån den traditionella handeln och dess godstransporter, logistik och lokalisering. Inköp via internet med varuleveranstjänster kan ge en överföring av inköpsresor med bil till effektivare godstransporter som har potential att ge positiva effekter på hållbarhet, markanvändning, färdmedelsval, med mera. Syftet med projektet var att uppskatta potentialen för e-handel med avseende på ett mer energieffektivt och hållbart transportsystem.

 • Effektivare resor vid destinationshandel - Högsbo-Sisjön

  Projektets övergripande mål är att visa hur det före detta industriområdet Högsbo-Sisjön, som omvandlats till handelsområde, kan utveckla ett hållbart transportsystem. Projektet syftar till att skapa fler alternativ för besökarna för resor till, från och inom området bland annat genom en intern busslinje som utformas och etableras inom området. Busslinjen kommer transportera besökare mellan knutpunkter inne på området med hög turtäthet. I samarbete med Västtrafik etableras även informationsdisplayer i samtliga entréer till större fastigheter på området. Här kommer realtidsinformation om avgångstider, slutdestination med mera att synas för samtliga bussturer som trafikerar området. Ett system för lånecyklar på området kommer också att byggas upp som alternativ till bilresor mellan affärerna i området.

 • Effektivisering av kommunala transporter

  Syftet med projektet var dels att sammanfatta en kartläggning av resandet inom de 20 kommuner som genomfört en så kallad CERO-analys och dels att söka förklaringsfaktorer till varför vissa kommuner lyckas bättre än andra med avseende på resurseffektivt resande. En målsättning var att erfarenheterna från projektet ska kunna bidra till att fler kommuner och andra organisationer, inspireras samt stöds i upprättandet av en målorienterad och strukturerad process mot framtida klimat- och energimål för sina resor.

 • Energieffektiv distribution av dagligvaror vid ökad e-handel

  Syftet med projektet är att bidra med ny kunskap om hur energieffektiviseringspotentialen med digitaliserad dagligvaruhandel kan realiseras. Projekt vidareutvecklar logistiksystem som kan möta krav på energieffektiva transporter och samtidigt konsumenters krav på attraktiva erbjudanden. Projektet ska resultera i ramverk för företag, kunskap om hållbart konsumentbeteende och policyrekommendationer för hur utvecklingen mot energieffektiv dagligvaruhandel kan stödjas.

 • Energieffektivisering av Smart mobilitet kräver styrmedel för Delad mobilitet

  Projektet syftar till att ta fram styrmedel som offentliga aktörer kan tillämpa för att främja området delad mobilitet. Med delad mobilitet avses fordon med flera användare, inklusive kollektivtrafik. Genom dokumentanalyser, komparativa fallstudier och workshops ska nya styrmedel utvecklas som kan främja delade mobilitetstjänster och tillvara energieffektiviseringsvinsterna av mobilitetstjänster.

 • Energieffektivisering och ökad kollektivtrafikandel genom förändringar av reseavdraget och förmånsbeskattningen av kollektivtrafikbiljetter

  Syftet med projektet var att öka kunskapen om effekterna av olika ekonomiska styrmedel på val av färdmedel. Projektet syftade också till att ta fram förslag för hur dessa styrmedel bör utformas för att öka kollektivtrafikens marknadsandel och minska energianvändningen. Resultaten visar att ett borttagande av reseavdraget kan leda till att transportarbetet för arbetsresor med bil minskar med 23 procent i Norrland och 19 procent i Mälardalen. I Norrland skulle transportarbetet för arbetsresor med kollektivtrafik öka med 5 procent, medan det i Mälardalen skulle minska med 3 procent.

 • Energieffektivisering, transportpolitik och regionförstoring

  Projektets övergripande mål är att analysera potentialen av ett samlat grepp på energieffektivisering inom miljöbilspolitik, transportåtgärder och planering av bebyggelsen och vad det skulle kunna ha för effekt på energianvändningen. Projektet förväntas bland annat ta fram metoder för att beräkna energianvändningen i transportsystemet med hjälp av en existerande transportmodell. Projektet förväntas också resultera i en modell som kan beskriva hur transportsystemet interagerar med planeringen av markanvändning och hur regionförstoring och utglesning påverkas av detta.

 • Förutsättningar och incitament för ändrat beteende för energieffektivare resor

  Projektets syfte är att öka kunskapen om energieffektivisering av resor kopplat till olika gruppers beteenden. Tidigare forskning visar att det finns ett stort behov av empiriska studier som synliggör hur olika gruppers resbeteende förändras, i form av val av färdmedel, frekvens och reslängd, för olika åtgärder. Målet med projektet är att genom studier av förutsättningar och incitament göra potentialberäkningar av ändrat resbeteende i framtiden kopplat till olika typer av styrmedel och åtgärder.

 • Framkomliga vägar mot minskat bilberoende – En studie av hur transportsektorns energianvändning kan reduceras genom förändrad kollektivtrafik och samhällsplanering

  Syftet med projektet är att undersöka hur transportsektorns energinavändning kan reduceras genom åtgärder som långsiktigt minskar privatbilens andel av det totala persontransportarbetet. Eftersom beslutet att överhuvudtaget äga en bil eller inte, starkt påverkar efterkommande färdmedelsval kommer modeller som förklarar människors bilinnehav utvecklas och kopplas samman med modeller för färdmedelsval.

 • Hållbara handelsplatser

  Målet med projektet var att sammanfatta kunskapsläget, beräkna potentialen för energieffektivisering för resor till och från externa handelsplatser samt att utarbeta ett förslag till fortsättningsprojekt. Fokus ligger på beteende och hur resmönster kan påverkas för ett mer energieffektivt och hållbart resande.

 • Hur, var och när förtätning av städer leder till ett energieffektivt vardagsresande

  Projektets syfte är att kartlägga stadsdelar och närmiljöer som genom dess utbud utgör ett attraktivt alternativ för boendes vardagliga aktiviteter, som exempelvis inköp och skolor, och därmed bidrar till att överföra resor med bil till gång eller cykel. Målet är att bidra med kunskap om i vilka faktiska områden samhällsplaneringens hållbarhetsmål om förtätning och verksamhetsblandning kan ge bäst resultat med avseende på minskad energianvändning för vardagsresandet.

 • I vilken utsträckning kan elcyklar och elmopeder ersätta dagens biltrafik?

  Projektets övergripande mål är att öka kunskapen om vad en ökad användning av elcyklar och elmopeder kan innebära för energianvändning samt koldioxidutsläpp från svensk transportsektor som helhet. En genomgång av befintlig information i Tyskland och Nederländerna om försäljning och användning av elektriska cyklar och mopeder görs. Beräkningar kommer sedan genomföras för möjliga nivåer för användning av elcyklar och elmopeder och hur detta påverkar energianvändningen i Sverige.

 • Jämställdhetens betydelse för energieffektivitet i transportsektorn

  Syftet med projektet är att studera kommuners ambitioner, handlingar och beslut avseende hållbar utveckling av persontransporter för att se om det finns samband med kvinnors representation och normer i transportplaneringen. Målsättningen är att ta fram rekommendationer till offentliga verksamheter för att realisera påvisad energieffektiviseringspotential.

 • Klimatsmarta och attraktiva transportnoder. Stationsbyggnader och stadsutformning för låg klimatpåverkan och livfulla städer - svenska fallstudier i ett internationellt perspektiv

  Projektets övergripande mål är att ta fram ny kunskap om de fysiska, sociokulturella och socio-ekonomiska faktorer som kan finnas bakom skapandet av multimodala, attraktiva, trygga, energi- och resurseffektiva stationsbyggnader anpassade för framtidens klimatsmarta städer. Projektet kommer att utveckla olika verktyg samt genomföra empirisk analys av minst tre verkliga fall. Flera verktyg som GIS, CAD och space syntax kommer att utnyttjas och analysen kommer att genomföras genom en kombination av dessa metoder.

 • Mobility budget, ett sätt att förändra incitamentsstrukturen för arbets- och tjänsteresor

  Projektet syftar till att undersöka hur konceptet mobility budgets används i Nederländerna för att påverka anställdas färdmedelsval samt hur det skulle kunna anpassas och utformas i en svensk kontext. Projektet syftar också till att undersöka potentialen för energieffektivisering med hjälp av mobility budgets.

 • Parkeringsnormer och mobilitetstjänster

  Projektets övergripande syfte är att öka kunskapen om sambanden mellan parkering, mobilitetstjänster, bilanvändning och mobilitetsmönster samt identifiera under vilka omständigheter mobilitetstjänster bidrar till mer energieffektiva resmönster.

 • Person- och godstransporter i ett växande e-handelsamhälle

  Syftet med föreliggande studie är att generera fördjupad kunskap om e-handelkunders transportarbete och energieffektiva distributionslösningar för attraktiva e-handelserbjudanden. Projektet kommer att resultera i en beräkning av vilka potentiella energieffektiviseringsvinster som den ökade e-handeln kan få på lång sikt samt konkreta policyrekommendationer.

Sök i databasen