Städer

Alla forskningsprojekt har beskrivits med en eller flera ämnesklassificeringar. Här finner du de som beskrivits med "städer".

 • Att det ska vara så svårt! Hur kan vi locka bilister till kollektivtrafiken utan att alla slutar cykla?

  Projektets övergripande mål är att undersöka hur kollektivtrafiksystemet kan utformas för att vinna resenärer bland de nuvarande bilisterna, utan att större överflyttning sker från gång och cykel. En viktig del av projektet är att tydliggöra hur de teoretiska resultaten kan omsättas till användbara planeringsinstrument för kommunerna.

 • Citylogistik i Norra Djurgårdsstaden - demonstrationsprojekt

  Projektets övergripande mål är stadsmiljöer där godstransporterna medför mindre miljöpåverkan till en lägre kostnad och bättre kvalitet. Projektet förväntas utveckla processer, affärsmodeller och teknik/IT för en effektiv och samordnad distribution av gods med Norra Djurgårdsstaden som ”case study”. Projektet förväntas också formulera slutsatser för fortsatt implementering av lösningarna både inom Norra Djurgårdsstaden och för implementering i andra nya och befintliga stadsdelar.

 • Demonstration av gröna parkeringsköp – framtidsmodell för den täta och klimatsmarta staden och centrumkärnan

  Projektets mål var att med utgångspunkt från ett antal mobility management åtgärder ta fram en kostnadseffektiv metod för att utvärdera minskad energianvändning från persontransporterna till och från ett demonstrationsområde. Projektet har identifierat det gröna parkeringsköpets potential för att minska energianvändningen i stadens transportstruktur. Beräkningarna visar att det finns goda möjligheter att nå det uppsatta målet om 40 procent minskning av pendlingstrafik med bil. Det kräver dock att samtliga åtgärder i det gröna parkeringsköpet genomförs och att kommunikationsplanen och informationsåtgärder gentemot arbetstagaren och resenären ges hög prioritet.

 • Det femte bränslet -- Energieffektivisering genom “effektiv godstransport i hållbara städer”

  Projektet syftar till att utveckla ny teknik för att möta ställda mål för godstransporters miljöpåverkan på stadsmiljön. Det finns överkapacitet i godstransportsystemet i urbana miljön i form av outnyttjade fordon och på grund av begränsad samverkan mellan transportköpare och transportör. Denna potential kan användas för att möta behovet for ökade godstransporter och kravet om energieffektivisering. De positiva effekterna i form av effektivisering av godsflöden och resurskapaciteten är i sig själv en konkurrenskraftig energiresurs som ska analyseras: ’det femte bränslet’.

 • Effektivare citylogistik - en nödvändighet för både industri och samhälle

  Det övergripande målet med projektet är att utveckla kunskap som bidrar till förbättrad och mer effektiv citylogistik. Ett väl utvecklat citylogistiksystem leder till flera positiva effekter. För samhället kan det leda till färre och kortare transporter och därmed lägre energianvändning, och för näringslivet kan det innebära effektivare resursutnyttjande och bättre service till butiker och kunder i stadskärnan.

 • Effektivare resor vid destinationshandel - Högsbo-Sisjön

  Projektets övergripande mål är att visa hur det före detta industriområdet Högsbo-Sisjön, som omvandlats till handelsområde, kan utveckla ett hållbart transportsystem. Projektet syftar till att skapa fler alternativ för besökarna för resor till, från och inom området bland annat genom en intern busslinje som utformas och etableras inom området. Busslinjen kommer transportera besökare mellan knutpunkter inne på området med hög turtäthet. I samarbete med Västtrafik etableras även informationsdisplayer i samtliga entréer till större fastigheter på området. Här kommer realtidsinformation om avgångstider, slutdestination med mera att synas för samtliga bussturer som trafikerar området. Ett system för lånecyklar på området kommer också att byggas upp som alternativ till bilresor mellan affärerna i området.

 • Energieffektiva transporter av massgods i stora tätortsområden och storstäder

  Studiens syfte är att genomföra en fördjupad kartläggning av massgodsflöden i tätortsområden och energianvändningen i samband med detta. Vidare avses potentialen för en minskad energianvändning genom förändrade regelverk och nya fordonslösningar presenteras.

 • Energieffektivisering genom minskad biltrafik i städer – policy, process och institutioner

  Projektets syfte är att analysera möjligheter och barriärer för införandet av åtgärder som minskar biltrafiken i svenska städer med en befolkning mellan 50 000 och 200 000 invånare. En målsättning i projektet är att utröna vad som gör skillnaden mellan framgång och misslyckande när det gäller implementering av åtgärder för minskad biltrafik för att kunna utveckla policyrekommendationer för införandet av dessa åtgärder i större städer.

 • Energieffektivisering, transportpolitik och regionförstoring

  Projektets övergripande mål är att analysera potentialen av ett samlat grepp på energieffektivisering inom miljöbilspolitik, transportåtgärder och planering av bebyggelsen och vad det skulle kunna ha för effekt på energianvändningen. Projektet förväntas bland annat ta fram metoder för att beräkna energianvändningen i transportsystemet med hjälp av en existerande transportmodell. Projektet förväntas också resultera i en modell som kan beskriva hur transportsystemet interagerar med planeringen av markanvändning och hur regionförstoring och utglesning påverkas av detta.

 • Godstransporter i kollektivtrafikkörfält - utvärdering och konceptutveckling

  The aim is to examine if, under certain conditions, freight transports could use public traffict lanes. Can such measures be implemented without that the public transport’s punctuality is negatively affected? In that case, what does it mean for total transport accessibility and what will be the effects on fuel consumption and the environment? A prerequisite is that the concept around the solution is developed, in terms of what kind of transport that should be allowed during which time frames and on which routes, so that the weighted impact is as positive as possible. In this context, solutions that dynamically take into account the current traffic situation are especially interesting.

 • Hållbara handelsplatser

  Målet med projektet var att sammanfatta kunskapsläget, beräkna potentialen för energieffektivisering för resor till och från externa handelsplatser samt att utarbeta ett förslag till fortsättningsprojekt. Fokus ligger på beteende och hur resmönster kan påverkas för ett mer energieffektivt och hållbart resande.

 • Hur, var och när förtätning av städer leder till ett energieffektivt vardagsresande

  Projektets syfte är att kartlägga stadsdelar och närmiljöer som genom dess utbud utgör ett attraktivt alternativ för boendes vardagliga aktiviteter, som exempelvis inköp och skolor, och därmed bidrar till att överföra resor med bil till gång eller cykel. Målet är att bidra med kunskap om i vilka faktiska områden samhällsplaneringens hållbarhetsmål om förtätning och verksamhetsblandning kan ge bäst resultat med avseende på minskad energianvändning för vardagsresandet.

 • Integrerad ruttplanering och kostnadsdelning inom citylogistik

  För att uppfylla högt ställda målsättningar rörande energianvändning och miljöpåverkan inom transportområdet måste en effektivisering ske av den sista biten i transportkedjan, dvs. rörande leveransen från terminal till slutkunder, oftast lokaliserade i stadskärnor. Det övergripande syftet med projektet är att utveckla kunskap och modeller för beslutsunderlag som bidrar till förbättrad och mer effektiv citylogistik.

 • Klimatsmarta och attraktiva transportnoder. Stationsbyggnader och stadsutformning för låg klimatpåverkan och livfulla städer - svenska fallstudier i ett internationellt perspektiv

  Projektets övergripande mål är att ta fram ny kunskap om de fysiska, sociokulturella och socio-ekonomiska faktorer som kan finnas bakom skapandet av multimodala, attraktiva, trygga, energi- och resurseffektiva stationsbyggnader anpassade för framtidens klimatsmarta städer. Projektet kommer att utveckla olika verktyg samt genomföra empirisk analys av minst tre verkliga fall. Flera verktyg som GIS, CAD och space syntax kommer att utnyttjas och analysen kommer att genomföras genom en kombination av dessa metoder.

 • Resursoptimerad interndistribution av post och gods inom Göteborgs stad

  Projektet avser att demonstrera hur distribution av post och lättgods i stadsmiljö kan optimeras med avseende på energiåtgång genom minskade körsträckor, energieffektivare fordon, samordning, IT-verktyg och rutiner anpassade för effektivare organisation av de transporter som genereras av stadens verksamheter. Projektet förväntas resultera i en minskning av den totala körsträckan med 10 procent och minskning av energianvändningen med 15 procent.

 • Smart samåkning med taxi

  Projektets övergripande mål var att skapa och utvärdera en flexibel samåkningstjänst i samverkan med övrig kollektivtrafik i Stockholm för att minska privatbilresor, öka resenärers flexibilitet samt minska energianvändning och miljöpåverkan. Projektet syftade till att beräkna energieffektiviseringspotentialen genom att undersöka kundgrupper och deras betalningsvilja för en tjänst som underlättar ett hållbart resande. Tjänsten innebär införande av ett nytt koncept som ger en realtidssynkroniserad samåkning med taxi. Projektet hade också som mål att utveckla ett IT-stöd baserat på en mobilapp och taxibolagets trafikledningssystem som ska kunna användas av taxirörelsen i hela Sverige.

 • Transportdeklaration – Att informera om energianvändning och miljöpåverkan från persontransporter

  Projektets syfte är att utarbeta kvantitativa metoder och verktyg för att deklarera energianvändningen för transporter i olika stadsdelar (kWh/år och energiklasser). Målgruppen är främst samhällsplanerare och byggherrar, eftersom transportdeklarationen visar information om vilka trafikslag som är sämre integrerade i bebyggelsen och kan förbättras för förmån av energieffektiva transporter (gång, cykel och kollektivtrafik). Målet är att svara på hur mycket energieffektivisering som kan åstadkommas med stadsmässiga samhällsplaneringsåtgärder (funktionsblandning, cykelinfrastruktur och regional kollektivtrafik) i typiska stadsdelar.

 • Utveckling av en modell för inköpsresor med förbättrad målpunktsbeskrivning

  Idag beskrivs inköpsresor och lokalisering av inköpsställen på ett relativt grovt sätt, och med data som inte är tillräckligt relevanta. Inköpsresorna i det nationella modellsystemet Sampers ingår i en större grupp service- och andra resor, och utbudet beskrivs främst av antal anställda i detaljhandel och förekomsten av stormarknader. Tillämpningar av Sampers i samband med lokalisering av nya stormarknader visar att mer nyanserade data behövs för att beskriva ett områdes attraktivitet. Projektets övergripande mål är att ta fram en mer specifik inköpsresemodell som kan ersätta nuvarande modell i Sampers så att olika åtgärders energi- och klimateffekter kan beräknas.

Sök i databasen