Vägfordon

Alla forskningsprojekt har beskrivits med en eller flera ämnesklassificeringar. Här finner du de som beskrivits med "vägfordon".

 • Aktiv strömningskontroll för minskat motstånd för tåg, lastbilar och fartyg

  Projektets syfte är att leverera en metodik för att utforska olika koncept för aktiv strömningskontroll (AFC-Active Flow Control) för vägfordon, tåg och fartyg. Projektet kommer att resultera i rekommendationer om vilka designparametrar som behöver bestämmas för att få god verkan av AFC. Baserat på detta ska grundläggande koncept för AFC presenteras som har potential att generera en totalmotståndsminskning om minst 10 % för fordon och tåg samt upp mot 5 % för fartyg.

 • ecoDriver Delprojekt - smart feedback för grön körning

  Det övergripande målet för projektet är att leverera den mest effektiva feedback-lösningen för energieffektiv körning genom att optimera interaktionen mellan föraren, drivlinan och omgivningen. Projektets mål är att den slutgiltiga feedback-lösningen ska minska bränsleförbrukningen med 20 procent. I samarbete med europeiska partners kommer VTI att ta fram olika förslag för feedback-lösningar som ska leda till bränslesnål körning. Detta sker med hjälp av fokusgrupper och intervjuer i olika länder, och med olika målgrupper. De sammanlagda resultaten från fokusgrupperna kommer att användas till att ta fram prototyper av feedback-system.

 • ecoDriver Delprojekt II - smart feedback för grön körning

  I den andra delen av EU-projektet ecoDriver har VTI två huvuduppgifter. Den ena är att utvärdera hur ett stödsystem för bränslesnål körning påverkar trafiksäkerheten med avseende på distraktion. Detta sker i en större fältstudie där bland annat förarnas blickbeteende loggas och analyseras. Genom en avancerad distraktionsdetektionsalgoritm bedöms förarens uppmärksamhet på trafiken. Den andra huvuduppgiften är utvärdering av stödsystemets påverkan på trafiksystemnivå i form av energieffektivisering samt effekter på framkomlighet och säkerhet. För detta genomförs trafiksimuleringsanalyser av tre scenarier för framtida bränslepris, teknikutveckling samt samhällets intresse för miljö- och klimatpåverkan över en 20-års horisont.

 • Ekonomisk och energieffektiv användning av motorvärmare

  Målet med projektet är att ta fram ny kunskap om de energieffektiviseringspotentialer som finns med att använda motorvärmare i en nyare fordonsflotta. Projektet syftar till att minska kallstartseffekter, vilket ger minskad energianvändning och lägre avgasemissioner. Projektet kommer också att undersöka vilket uppvärmningsalternativ som kan ge störst bränslereduktion vid kallstart; värmning av kylvattnet eller av smörjoljan. Projektet förväntas bland annat ge rekommendationer om hur motorvärmare bör användas under olika förhållanden.

 • Energibesparande teknik för lantbrukets transportlogistik

  Huvuddelen av jordbrukets transporter utförs med traktor och vagn. Syftet med projektet är att i en fältstudie jämföra teknik i form av innovativa tekniksteg i vagnar med konventionell teknik för att se om den mer avancerade tekniken bidrar till energieffektivisering.Studien ska också undersöka om teknikerna ger bättre driftekonomi när den högre investeringskostnaden vägs in. Resultaten ska ge rekommendationer till lantbrukarna för vilka kombinationer av traktor och vagn som är mest energieffektiva samt mest ekonomiska vid olika transportavstånd och markunderlag.

 • Energieffektiva kortväga massgodstransporter på väg

  Projektets mål är att på sikt minska bränsleförbrukning, negativa miljöeffekter, trängseleffekter och kostnader för kortväga massgodstransporter på väg. Målet är att massgodsfordon på tio års sikt skall vara 20 procent mer energieffektiva. Projektet genomförs som en explorativ studie där frågeställningarna behandlas och fördjupas efterhand. Metoden är kvalitativ med visst inslag av kvantitativa data i form av indata till analysen och syntesen. Projektet kommer i huvudsak att utgöras av en fallstudie där massgodstransporter och dess fordon studeras. Kvaliteten på de data som samlats in säkerställs genom att flera olika aktörer intervjuas samt deltar i bearbetningen av data.

 • ETT: demonstration av En trave till

  Projektet syftade till att demonstrera den teknik som utvecklats i det så kallade ETT-projektet med ETT-fordon och ST-fordon för transport av rundvirke och skogsbränsle. ETT-projektet visade att det finns stora möjligheter att minska miljöbelastningen, sänka energianvändningen och minska kostnaderna för transporter genom att nyttja längre och tyngre fordon och därigenom minska antalet tunga virkes- och skogsbränslefordon på vägarna. Målet med projektet var att demonstrera och starta implementering av energieffektiva skogstransporter med en potential att minska energianvändningen med upp till 20 procent.

 • LIGHTer - En nationellt branschöverskridande lättviktsarena

  Projektets övergripande mål är att utveckla och tillämpa ny energieffektiv lättviktsteknik för att stärka svensk industris konkurrenskraft för att möjliggöra teknikskifte samt skapa affärs- och teknikrelaterade möten. Projektet förväntas bland annat ta fram minst tre industriella kurser och minst fyra branschöverskridande forsknings- och utvecklingsprojekt med tydlig energirelevans. Projektet kommer att genomföras inom tre temaområden; metall, komposit och hybrid.

 • Makroekonomiska effekter av en fossilbränsleoberoende fordonsflotta i Sverige

  Syftet med projektet är att anpassa en ekonometrisk transportsystemmodell för svenska förhållanden. Modellen kommer att användas för att analysera sex scenarier för det svenska transportsystemet med olika typer av energieffektiva vägfordon fram tills 2050. Varje scenario analyseras i termer av samhällskostnader och nyttor samt miljöpåverkan. Dessutom kommer effekterna på fordonsägarna i form av bränslekostnader och totala användarkostnader att analyseras. Resultatet från analyserna är tänkt att ge beslutsfattare underlag för framtida satsningar inom transportområdet.

 • Riktlinjer för utvärdering av verkliga miljöfördelar från elektriska fordon

  Beslutsfattare och konsumenter efterfrågar tydliga riktlinjer för att kunna fastställa under vilka förutsättningar elbilar ger verkliga miljöfördelar samt även när miljönyttan är tvivelaktig. Projektets syfte är därför att utveckla riktlinjer för att analysera miljöpåverkan för elfordon i Sverige genom att utnyttja energi och utsläppsdata under körning på väg, samt övriga relevanta livscykeldata avseende miljöpåverkan från moderna elbilar. Riktlinjerna syftar till att ge rekommendationer för vilka antaganden och indata som är lämpliga att beakta när man analyserar elfordons verkliga miljöpåverkan.

 • Tekniksprång på väg - Systemeffekter av energieffektiva, autonoma fordon och flottstyrning

  We believe that the combination of energy efficient vehicle technology, together with the possibilities optimized fleets of autonomous vehicles have the possibility to substantially increase the energy efficiency of our transport systems. By taking advantage of new patterns of use, and of new business models we believe that the transport patterns may change fundamentally, from privately owned and operated fossil-fueled vehicles to transport services delivered by fleets of operator owned, autonomous vehicles tailored to demand patterns. The goal of this project is to build a platform for future research by investigating which aspects of these new technologies are crucial for understanding the system wide potential, and where possible quantify this potential in terms of costs, revenues and other effects.

 • Utvärdering av emissionsfaktorer baserat på svenska körförlopp från markradar

  Syftet med projektet är att baserat på ny radardata ta fram bättre indata till och förbättra emissionsmodeller som används i Sverige. Emissionsmodeller är viktiga verktyg vid analys av detaljutformningar av trafikinfrastruktur, mer omfattande förändringar, stora infrastrukturprojekt, samt vid årlig uppföljning av luftkvalitet.

Sök i databasen