Järnväg

Projekten inom järnvägstrafik

Projekten berör energieffektivisering genom förbättringar inom:

 • transportmedelsintegration och dess infrastruktur
 • beteende
 • metod- och modellutveckling
 • Planeringsverktyg för energibesparande lastningsstrategi av kombigodståg

  Det övergripande målet med projektet var att undersöka potentialen till energibesparing som kan åstadkommas genom en förändring av den aerodynamiska utformningen av tåg med intermodala lastbärare. Därutöver syftade projektet till att ta fram kunskap och hjälpmedel som kan underlätta för branschens aktörer att realisera denna potential. Målet med projektet var att efter genomförande av ett optimerat laststrategisystem uppnå en energieffektivisering som motsvarar 15 GWh per år. Resultaten visar att det inte borde vara förknippat med stora kostnader eller resurser att lasta tågen så att luftmotståndet minimeras.

 • Rekyleffekter av energieffektiviseringar inom transportsektorn

  Rekyleffekter inom energieffektivisering medför att den sparade andelen energi leder till ökad konsumtion av energi, så att den faktiska energieffektiviseringen/ besparingen blir övervärderad eller okänd. Eftersom transporter står för en stor del av Sveriges klimatutsläpp och det satsas mycket på att få en klimatneutral och energieffektiv transportflotta liksom på överflyttning till sådana färdsätt som anses mer energieffektiva och mindre klimatpåverkande, så är det mycket viktigt att veta att de satsningar som görs har en konkret energieffekt och inte medför oönskade rekyleffekter. Syftet med projektet är att kartlägga rekyleffekter som uppstår när åtgärder genomförs för att energieffektivisera transportsystemet. Projektet kommer att genomföra en översikt om kunskapsläget idag, kartlägga rekyleffekterna, uppskatta rekyleffekternas betydelse för energieffektivisering inom Sveriges transportsektor samt under vilka förutsättningar som rekyleffekter uppstår.

 • Resfria möten - vad blir effekterna och hur redovisar man dem?

  Regeringen har gett 18 statliga myndigheter i uppdrag att öka sin användning av resfria möten. Projektets övergripande mål var att ta fram och utveckla indikatorer och allmänt tillämpbara rapporteringsrutiner, för kontinuerlig uppföljning av resefria möten inom dessa myndigheter. Projektet syftade också till att genomföra en konsekvensanalys baserat på de framtagna indikatorerna och att beräkna energieffektiviseringspotentialen mätt i kWh.

 • Samskapande samhällsplanering för energieffektiva och hållbara stationssamhällen

  Syftet med projektet är att utveckla kunskap, metoder och verktyg för planering och skapande av regionala energieffektiva byggda strukturer utmed järnvägsstråk, samt hos befintliga och nyskapade små och medelstora stationssamhällen. Projektet avser att från ett energieffektiviseringsperspektiv utforska och undersöka olika inriktningar för den strukturella utvecklingen av stationssamhällen vad gäller bebyggelse- och infrastrukturens utformning på regional och lokal nivå. Vidare avser projektet att vidareutveckla transdisciplinär, samskapande och experimentell planering och design som medel för att åstadkomma mer energieffektiva, klimatsmarta och attraktiva system av stationssamhällen.

 • Scenarier med livscykelperspektiv – Beslutsunderlag för strategiska vägval i transportsektorn

  A life-cycle perspective including manufacturing, maintenance and end-of-life of vehicles, construction and operation of infrastructure as well as production of fuels is necessary in order to take the right decisions regarding transport. A first objective of this project is to carry out a comprehensive LCA with regard to energy use and greenhouse gas emissions associated with the Swedish transport sector. Another objective is to provide scientific decision support regarding strategic choices by developing a handful of “What-if” scenarios which reflect current trends or have the potential to reach climate targets. The scenarios may for instance include a high share of electric vehicles or a large-scale introduction of second generation biofuels from forest residues, or they may include reduced car travel entailing a lower demand for new vehicles, parking space and road space. Finally, dissemination of results to key transport actors is yet another important objective.

 • Transportinköp och energieffektiva godstransporter

  Syftet med projektet är att utveckla och testa en metodik för att skapa ett index som beskriver det kontinuerliga arbetet med att förbättra godstransporters energieffektivitet. Projektet kommer att utveckla, testa och implementera frågor till en regelbundet återkommande enkät till transportköpande företag. Frågorna kopplas till pågående utveckling av beräkning och rapportering av energi- och hållbarhetsdata för godstransporter.

 • Utveckling av energieffektiva intermodala transportsystem för snabbrörligt gods

  Syftet med projektet är att tydliggöra vilka möjligheter som finns att minska energianvändningen vid transporter av snabbrörligt gods, vilka hittills till stor del utförs som vägtransporter, över ofta stora avstånd. Projektet utgör ett komplement till ett av Vinnova finansierat projekt (Vinnova dnr: 2015-03576) vars syfte är att utveckla och senare implementera ett koncept för ett hållbart intermodalt transportsystem för snabbrörligt gods.

 • Utveckling av modell för systematisk informationsinhämtning och resultatspridning av FoU för området energieffektivisering inom transportsektorn

  Projektets mål är att utveckla en webbaserad modell för inhämtning, strukturering, analys och utvärdering av programområdets FoU. Modellen omfattar uppbyggnad och utvärdering av ett stöd, som för de inblandade aktörerna ska innebära minskad risk för dubbelfinansiering, enklare att identifiera områden där mer/ny forskning behövs samt att hitta samarbetspartners, stöd i arbetet med att ta fram underlag för analyser/synteser etc. Modellen ska också visa på olika sätt att sprida FoU med en ökad exponering av området även internationellt så att samarbete och nätverkande stimuleras. Projektet omfattar en state-of-the-art där både nationella och internationella resultat publicerade de senaste fem åren samt pågående forskning redovisas.

Sök i databasen