Etapp 1 av "Forsknings- och demonstrationsprojekt inom energieffektivisering i transportsektorn"

Den första etappen av Energimyndighetens program ”Forsknings- och demonstrationsprojekt inom energieffektivisering i transportsektorn 2010-2013” resulterade i 41 projekt. Samtliga av dem presenteras nedan och vid den fullständiga presentationen av varje projekt återfinns resultat och presentation som hölls vid slutkonferensen. På webbplatsen finns även de projekt som genomförs inom etapp 2 ”Forsknings- och demonstrationsprojekt inom energieffektivisering i transportsektorn 2014-2017”.

Målet med projektet är att ta fram ny kunskap om de energieffektiviseringspotentialer som finns med att använda motorvärmare i en nyare fordonsflotta. Projektet syftar till att minska kallstartseffekter, vilket ger minskad energianvändning och lägre avgasemissioner. Projektet kommer också att undersöka vilket uppvärmningsalternativ som kan ge störst bränslereduktion vid kallstart; värmning av kylvattnet eller av smörjoljan. Projektet förväntas bland annat ge rekommendationer om hur motorvärmare bör användas under olika förhållanden.

Projektets övergripande mål är att visa hur energianvändningen, uttrycket i kWh per tonkilometer, kan reduceras om man använder längre respektive tyngre tåg jämfört med dagens lösningar. Energibesparingspotentialen för hela systemet ska beräknas. Projektet har också som mål att visa om längre/tyngre tåg ger lägre transportkostnader, att beräkna samhällsekonomiska effekter av längre/tyngre tåg och att visa om längre/tyngre tåg kan leda till en kapacitetshöjning i järnvägsnätet. Projektet genomförs i form av fyra delprojekt varav de första två är demonstrationsprojekt med längre respektive tyngre tåg. Demonstrationsprojekten begränsas till skogsindustrins transporter med eltåg. Delprojekt 3 utvärderar och analyserar resultatet av de genomförda järnvägstransporterna utifrån ett trafik- och nätverksperspektiv. Delprojekt 4 syftar till att undersöka hur elförbrukningen påverkas av att använda längre och/eller tyngre tåg.

Det övergripande syftet med projektet var att undersöka förutsättningarna för bogvingar som en energibesparande åtgärd för RoRo-fartyg. Tidigare studier har visat att luftmotståndet minskar vid installation av bogvingar, i storleksordningen 3-5 procent av det totala motståndet. Målet med projektet var att genom numeriska modeller bekräfta dessa resultat och sedan kvantifiera det minskade luftmotståndet med hjälp av modellexperiment.

Det övergripande målet med projektet var att beskriva åtgärder för energieffektivisering av svensk sjöfart av logistisk, teknisk och operativ karaktär. Dessutom syftade projektet till att identifiera var fortsatta forskningsinsatser krävs för att nå en mer energieffektiv svensk sjöfart.Resultaten visar att den samlade potentialen av kända åtgärder for sjöfarten skulle kunna ge 25-75 procent minskning av koldioxidutsläppen. Att åtgärderna inte genomförts antas ha andra orsaker än rent ekonomiska, då flera av dem innebär ekonomiska besparingar for rederierna.

Syftet med projektet var att undersöka potentialen för att med en trycksatt luftkammare i botten på fartyg minska motståndet mellan skrovet och vattnet och därmed minska energibehovet för att driva fartyget framåt. Projektet hade som mål att öka förståelsen för strömningsfenomenen kring luftkammaren och att därefter förbättra dess funktion, och att sedan föra över denna kunskap till aktörer inom näringen så att projektets resultat kan realiseras på fartyg i kommersiell trafik.

Det övergripande målet för projektet är att utveckla en design för oceangående fartyg som förbättrar skrovets luftkammare i vågor samt att simulera denna med syftet att minska luftutsläppet när båten opererar i naturliga vågor. Projektet förväntas bland annat utföra försök i släpränna med naturliga vågor för att testa den förbättrade designen av luftkammaren, för att sedan beräkna den energieffektiviseringspotential som kan nås genom en förbättrad luftkammare. Projektet förväntas ta fram sådan kunskap att fullskaledemonstrationer kan genomföras för att fortsätta utvecklingen av energieffektiva fartyg.

Projektets mål är att på sikt minska bränsleförbrukning, negativa miljöeffekter, trängseleffekter och kostnader för kortväga massgodstransporter på väg. Målet är att massgodsfordon på tio års sikt skall vara 20 procent mer energieffektiva. Projektet genomförs som en explorativ studie där frågeställningarna behandlas och fördjupas efterhand. Metoden är kvalitativ med visst inslag av kvantitativa data i form av indata till analysen och syntesen. Projektet kommer i huvudsak att utgöras av en fallstudie där massgodstransporter och dess fordon studeras. Kvaliteten på de data som samlats in säkerställs genom att flera olika aktörer intervjuas samt deltar i bearbetningen av data.

Projektets övergripande mål är att analysera den potential som idag finns i transportsystemet avseende lågt kapacitetsutnyttjande av fordon och obalanser i godsflöden. Bättre fyllnadsgrad ger högre energieffektivitet. Dessutom ska projektet studera hur stor del av den identifierade potentialen för energieffektivisering som kan nås med ökat informationsutbyte, effektivare beslutsstödsystem och operativa lösningar baserade på informations- och kommunikationsteknik. Projektet förväntas resultera i kvantitativa mått av resursutnyttjande och lastkapacitet. Det förväntas även ett energiperspektiv uttryckt i lämplig enhet för att på så sätt visa den totala energieffektiviseringspotential som finns i effektivare logistik- och transportprocesser. Projektet kommer till största delen att utgöras av ett doktorandprojekt.

Det övergripande målet med projektet var att utvärdera simuleringsmodeller för kooperativa funktioner i trafiken och att kunna visa på dessa funktioners energibesparingspotential i svenska trafikförhållanden. Målet var att komplettera och bygga vidare på redan existerande trafikmodeller och därigenom skapa förutsättningar för att simulera effekten av de kooperativa funktionerna i en svensk vägkorsning. Projektet använde applikationen Cooperative Speed Harmonization i trafiksimulatorn VSimRTI. Med hjälp av applikationen kommunicerar fordonen för att kunna röra sig i vågor mot korsningen.

Syftet med projektet var att öka kunskapen om effekterna av olika ekonomiska styrmedel på val av färdmedel. Projektet syftade också till att ta fram förslag för hur dessa styrmedel bör utformas för att öka kollektivtrafikens marknadsandel och minska energianvändningen. Resultaten visar att ett borttagande av reseavdraget kan leda till att transportarbetet för arbetsresor med bil minskar med 23 procent i Norrland och 19 procent i Mälardalen. I Norrland skulle transportarbetet för arbetsresor med kollektivtrafik öka med 5 procent, medan det i Mälardalen skulle minska med 3 procent.

Sök i databasen