Etapp 1 av "Forsknings- och demonstrationsprojekt inom energieffektivisering i transportsektorn"

Den första etappen av Energimyndighetens program ”Forsknings- och demonstrationsprojekt inom energieffektivisering i transportsektorn 2010-2013” resulterade i 41 projekt. Samtliga av dem presenteras nedan och vid den fullständiga presentationen av varje projekt återfinns resultat och presentation som hölls vid slutkonferensen. På webbplatsen finns även de projekt som genomförs inom etapp 2 ”Forsknings- och demonstrationsprojekt inom energieffektivisering i transportsektorn 2014-2017”.

Idag beskrivs inköpsresor och lokalisering av inköpsställen på ett relativt grovt sätt, och med data som inte är tillräckligt relevanta. Inköpsresorna i det nationella modellsystemet Sampers ingår i en större grupp service- och andra resor, och utbudet beskrivs främst av antal anställda i detaljhandel och förekomsten av stormarknader. Tillämpningar av Sampers i samband med lokalisering av nya stormarknader visar att mer nyanserade data behövs för att beskriva ett områdes attraktivitet. Projektets övergripande mål är att ta fram en mer specifik inköpsresemodell som kan ersätta nuvarande modell i Sampers så att olika åtgärders energi- och klimateffekter kan beräknas.

Sök i databasen