Alla projekt

Energimyndigheten har i två större program – Forsknings- och demonstrationsprojekt inom energieffektivisering i transportsektorn 2010-2013 respektive 2014-2019 - finansierat de projekt som presenteras på denna webbplats. På denna sida återfinns alla projekt med en kort beskrivning och länk till mer fullständig information och resultat.

Projektets övergripande mål är att analysera den potential som idag finns i transportsystemet avseende lågt kapacitetsutnyttjande av fordon och obalanser i godsflöden. Bättre fyllnadsgrad ger högre energieffektivitet. Dessutom ska projektet studera hur stor del av den identifierade potentialen för energieffektivisering som kan nås med ökat informationsutbyte, effektivare beslutsstödsystem och operativa lösningar baserade på informations- och kommunikationsteknik. Projektet förväntas resultera i kvantitativa mått av resursutnyttjande och lastkapacitet. Det förväntas även ett energiperspektiv uttryckt i lämplig enhet för att på så sätt visa den totala energieffektiviseringspotential som finns i effektivare logistik- och transportprocesser. Projektet kommer till största delen att utgöras av ett doktorandprojekt.

Projektets syfte är att utveckla metoder om hur individer påverkas av olika beteendepåverkansprogram för energieffektivt resande, och vilken typ av påverkansprogram som ger störst effekt för en viss individ eller grupp av individer. Denna kunskap ska spridas till kommuner, organisationer och företag, för att på sikt åstadkomma en energieffektivisering med ca 20 % för arbetspendlingsresor som en konsekvens av direkta beteendeförändringar.

Den energi och mängd bränsle som behövs för framdrift av fartyg påverkas av många olika faktorer. En betydande faktor är skrovets kondition och grad av marin påväxt (biofouling). För framdrift av ett fartyg med påväxt behövs 15-20% mer kraft i jämförelse med ett nymålat skrov utan påväxt. Syftet med detta projekt är att optimera metoden för borstning av fartygsskrov, som leder till reducerad bränsleförukning och mindre utsläpp av klimatgaser för fartyg.

Genom deltagande i tre företags ordinarie logistikarbete kommer projektet att studera hur relationerna och processerna mellan inblandade aktörer är uppbyggda och organiserade. Syftet med projektet är att identifiera och beskriva åtgärder och strukturer som möjliggör respektive förhindrar mer hållbar logistik.

Syftet med projektet är att effektivisera energianvändningen i jordbrukets logistik genom att undersöka potentialen i (1) skiftning av åkermark, (2) planeringsverktyg för att simulera, planera och optimera logistikarbetet på gården, samt (3) benchmark och KPIer för logistikarbetet på gårdsnivå för att sporra till effektivisering. Det övergripande målet med projektet är att bidra till att effektivisera jordbrukets energianvändning för transporter med 20 %. Projektet kommer att utföras i samverkan mellan forskning och företag i lantbruksnäringen.

Projektet syftar till att ta fram styrmedel som offentliga aktörer kan tillämpa för att främja området delad mobilitet. Med delad mobilitet avses fordon med flera användare, inklusive kollektivtrafik. Genom dokumentanalyser, komparativa fallstudier och workshops ska nya styrmedel utvecklas som kan främja delade mobilitetstjänster och tillvara energieffektiviseringsvinsterna av mobilitetstjänster.

Projektets syfte är att analysera möjligheter och barriärer för införandet av åtgärder som minskar biltrafiken i svenska städer med en befolkning mellan 50 000 och 200 000 invånare. En målsättning i projektet är att utröna vad som gör skillnaden mellan framgång och misslyckande när det gäller implementering av åtgärder för minskad biltrafik för att kunna utveckla policyrekommendationer för införandet av dessa åtgärder i större städer.

Syftet med denna genomförbarhetsstudie är att utreda hur fyllnadsgraden på sjötransporter kan kartläggas med hjälp av AIS-data(automatic identification system) och analysera vilken energieffektivisering som kan uppnås genom att öka fyllnadsgraden. Projektresultaten är ett steg mot utvecklingen av en metodik för att beräkna sjötransporters fyllnadsgrad i en större skala.

Det övergripande målet med projektet var att utvärdera simuleringsmodeller för kooperativa funktioner i trafiken och att kunna visa på dessa funktioners energibesparingspotential i svenska trafikförhållanden. Målet var att komplettera och bygga vidare på redan existerande trafikmodeller och därigenom skapa förutsättningar för att simulera effekten av de kooperativa funktionerna i en svensk vägkorsning. Projektet använde applikationen Cooperative Speed Harmonization i trafiksimulatorn VSimRTI. Med hjälp av applikationen kommunicerar fordonen för att kunna röra sig i vågor mot korsningen.

Syftet med projektet var att öka kunskapen om effekterna av olika ekonomiska styrmedel på val av färdmedel. Projektet syftade också till att ta fram förslag för hur dessa styrmedel bör utformas för att öka kollektivtrafikens marknadsandel och minska energianvändningen. Resultaten visar att ett borttagande av reseavdraget kan leda till att transportarbetet för arbetsresor med bil minskar med 23 procent i Norrland och 19 procent i Mälardalen. I Norrland skulle transportarbetet för arbetsresor med kollektivtrafik öka med 5 procent, medan det i Mälardalen skulle minska med 3 procent.

Sök i databasen