Alla projekt

Energimyndigheten har i två större program – Forsknings- och demonstrationsprojekt inom energieffektivisering i transportsektorn 2010-2013 respektive 2014-2019 - finansierat de projekt som presenteras på denna webbplats. På denna sida återfinns alla projekt med en kort beskrivning och länk till mer fullständig information och resultat.

Projektets övergripande mål är att analysera potentialen av ett samlat grepp på energieffektivisering inom miljöbilspolitik, transportåtgärder och planering av bebyggelsen och vad det skulle kunna ha för effekt på energianvändningen. Projektet förväntas bland annat ta fram metoder för att beräkna energianvändningen i transportsystemet med hjälp av en existerande transportmodell. Projektet förväntas också resultera i en modell som kan beskriva hur transportsystemet interagerar med planeringen av markanvändning och hur regionförstoring och utglesning påverkas av detta.

Det finns huvudsakligen två metoder för att energieffektivisera vägbelysning; att använda energieffektiva lampor och att minska vägbelysningen vid låg trafik. Det övergripande målet med projektet är att analysera och utvärdera effekten av de två metoderna ur både energibesparings- och trafiksäkerhetsperspektiv. Projektet förväntas ge förslag på metoder för energieffektivisering, och indikatorer för utvärdering av dessa metoder. Projektet förväntas också beräkna den energibesparingspotential som finns för förändring i vägbelysning med oförändrad eller ökad trafiksäkerhetsnivå.

Syftet med projektet är att kartlägga den totala energianvändningen för sjöfarten till och från Sverige med hänsyn till förutsättningarna för olika typer av fartyg och sjöfart samt att analysera de olika fartygstypernas bränslebesparingspotential i åtgärder som minskar fartygens tid och bränsleförbrukning i hamn. Minskad tid i hamnen ger möjlighet till långsammare överfarter, vilket kan sänka bränsleförbrukningen drastiskt.

Projektets syfte är att öka energi- och resurseffektiviteten i hanteringen av jord- och bergmassor från tunga transporter i Södertörnsregionen. Projektet ska visa vilken energieffektiviseringspotential som kan uppnås genom samordning, mellanlagring och överflyttning av delar av transporterna till sjöfart, samt ta fram förslag på styrmedel och affärsmodeller för att uppnå detta.

Fartyg drivs i dag nästan uteslutande med fossila bränslen. Tillgång på fossilfria bränslen för sjöfart är dessutom begränsad och andra transportslag förväntas använda de tillgängliga förnyelsebara bränsletillgångarna under de närmaste åren. Därför är en ökad energieffektivisering av avgörande betydelse för att minska sjöfartens koldioxidutsläpp. Projektet syftar till att i en doktorsavhandling studera hur energieffektiviseringspotentialen inom sjöfarten kan realiseras och de obligatoriska regelverken (SEEMP) kan vidareutvecklas för att påvisa hur en snabbare energieffektivisering kan uppnås.

Projektet syftade till att demonstrera den teknik som utvecklats i det så kallade ETT-projektet med ETT-fordon och ST-fordon för transport av rundvirke och skogsbränsle. ETT-projektet visade att det finns stora möjligheter att minska miljöbelastningen, sänka energianvändningen och minska kostnaderna för transporter genom att nyttja längre och tyngre fordon och därigenom minska antalet tunga virkes- och skogsbränslefordon på vägarna. Målet med projektet var att demonstrera och starta implementering av energieffektiva skogstransporter med en potential att minska energianvändningen med upp till 20 procent.

Projektet ska utveckla ett trafikalstringsverktyg som bättre än dagens verktyg ska återspegla vilka effekter på energianvändning och emissioner som åtgärder på trafiksystemet leder till. Det utvecklade trafikanalysverktyget används också i projektet för att ta fram metoder för optimal utformning av styrmedel som minimerar energianvändningen.

Projektets syfte är att öka kunskapen om energieffektivisering av resor kopplat till olika gruppers beteenden. Tidigare forskning visar att det finns ett stort behov av empiriska studier som synliggör hur olika gruppers resbeteende förändras, i form av val av färdmedel, frekvens och reslängd, för olika åtgärder. Målet med projektet är att genom studier av förutsättningar och incitament göra potentialberäkningar av ändrat resbeteende i framtiden kopplat till olika typer av styrmedel och åtgärder.

Syftet med projektet är att undersöka hur transportsektorns energinavändning kan reduceras genom åtgärder som långsiktigt minskar privatbilens andel av det totala persontransportarbetet. Eftersom beslutet att överhuvudtaget äga en bil eller inte, starkt påverkar efterkommande färdmedelsval kommer modeller som förklarar människors bilinnehav utvecklas och kopplas samman med modeller för färdmedelsval.

The aim is to examine if, under certain conditions, freight transports could use public traffict lanes. Can such measures be implemented without that the public transport’s punctuality is negatively affected? In that case, what does it mean for total transport accessibility and what will be the effects on fuel consumption and the environment? A prerequisite is that the concept around the solution is developed, in terms of what kind of transport that should be allowed during which time frames and on which routes, so that the weighted impact is as positive as possible. In this context, solutions that dynamically take into account the current traffic situation are especially interesting.

Sök i databasen