Alla projekt

Energimyndigheten har i två större program – Forsknings- och demonstrationsprojekt inom energieffektivisering i transportsektorn 2010-2013 respektive 2014-2019 - finansierat de projekt som presenteras på denna webbplats. På denna sida återfinns alla projekt med en kort beskrivning och länk till mer fullständig information och resultat.

Projektets syfte är att kartlägga möjligheterna till att flytta över regionala godsflöden i Mälardalen från vägtransporter till sjö- och järnvägstransporter och på det sättet öka energieffektiviteten av transporterna. Ett logistiskt system kommer tas fram, vilket inkluderar allt från fartyg, hamnverksamhet, terminaler, lasthantering och tåg som går i skyttel mellan hamnar och omlastningspunkter inåt landet.

Målet med projektet var att sammanfatta kunskapsläget, beräkna potentialen för energieffektivisering för resor till och från externa handelsplatser samt att utarbeta ett förslag till fortsättningsprojekt. Fokus ligger på beteende och hur resmönster kan påverkas för ett mer energieffektivt och hållbart resande.

Projektets övergripande mål var att utarbeta ett förslag för hur ett samordnat hemleveranssystem kan utformas för att vara attraktivt för kunderna och leda till en energibesparing på minst 5 procent. För ett fullt implementerat system uppskattades den potentiella besparingen i Sverige vara ungefär 360 GWh per år. Resultaten från projektet visar att det bästa upplägget för att påbörja ett arbete med samordnade hemleveranser är ”samordnade hemleveranser med direkttransport”. Betalningsviljan har undersökts. Den viktigaste servicen för kunderna är att få varorna inburna i bostaden. Möjligheten att påverka leveranstiden själv är också en betydelsefull faktor, som väger tyngre än själva snabbheten i leveransen. En till tre dagar efter inköp anses vara en rimlig leveranstid.

Detta projekt syftar till att undersöka och förstå vilka attityder, beteenden och strategier hos besättningen som kännetecknar en energieffektiv drift. Vidare också hur dessa kunskaper kan användas för att uppmuntra andra besättningar på fartyg att uppnå en mera energieffektiv drift. Detta kommer att genomföras genom fallstudier på ett stort rederi.

Projektets syfte är att kartlägga stadsdelar och närmiljöer som genom dess utbud utgör ett attraktivt alternativ för boendes vardagliga aktiviteter, som exempelvis inköp och skolor, och därmed bidrar till att överföra resor med bil till gång eller cykel. Målet är att bidra med kunskap om i vilka faktiska områden samhällsplaneringens hållbarhetsmål om förtätning och verksamhetsblandning kan ge bäst resultat med avseende på minskad energianvändning för vardagsresandet.

Projektets övergripande mål är att öka kunskapen om vad en ökad användning av elcyklar och elmopeder kan innebära för energianvändning samt koldioxidutsläpp från svensk transportsektor som helhet. En genomgång av befintlig information i Tyskland och Nederländerna om försäljning och användning av elektriska cyklar och mopeder görs. Beräkningar kommer sedan genomföras för möjliga nivåer för användning av elcyklar och elmopeder och hur detta påverkar energianvändningen i Sverige.

För att uppfylla högt ställda målsättningar rörande energianvändning och miljöpåverkan inom transportområdet måste en effektivisering ske av den sista biten i transportkedjan, dvs. rörande leveransen från terminal till slutkunder, oftast lokaliserade i stadskärnor. Det övergripande syftet med projektet är att utveckla kunskap och modeller för beslutsunderlag som bidrar till förbättrad och mer effektiv citylogistik.

Projektets syfte är att demonstrera samordnad transport av både återvunnet material och gods till och från kontorsbyggnader i Stockholm city. I projektet kommer två tunga dieselfordon, ett för gods och ett för återvunnet material, ersättas av ett mindre elfordon. Projektet har en uppskattad energieffektiviseringspotential på runt 65-70 % genom optimering av rutter och gods genom samordning i flera led. I projektet kommer nyutvecklade flexibla lastbärare att demonstreras som kan transportera både gods och avfall, vilket är unikt och innebär nya möjligheter för optimering av både rutter och fyllnadsgrad. Vinster utöver effektivisering är färre tunga fordon i staden, mindre trängsel, utsläpp och buller.

Syftet med projektet är att studera kommuners ambitioner, handlingar och beslut avseende hållbar utveckling av persontransporter för att se om det finns samband med kvinnors representation och normer i transportplaneringen. Målsättningen är att ta fram rekommendationer till offentliga verksamheter för att realisera påvisad energieffektiviseringspotential.

Projektets övergripande mål är att ta fram ny kunskap om de fysiska, sociokulturella och socio-ekonomiska faktorer som kan finnas bakom skapandet av multimodala, attraktiva, trygga, energi- och resurseffektiva stationsbyggnader anpassade för framtidens klimatsmarta städer. Projektet kommer att utveckla olika verktyg samt genomföra empirisk analys av minst tre verkliga fall. Flera verktyg som GIS, CAD och space syntax kommer att utnyttjas och analysen kommer att genomföras genom en kombination av dessa metoder.

Sök i databasen