Alla projekt

Energimyndigheten har i två större program – Forsknings- och demonstrationsprojekt inom energieffektivisering i transportsektorn 2010-2013 respektive 2014-2019 - finansierat de projekt som presenteras på denna webbplats. På denna sida återfinns alla projekt med en kort beskrivning och länk till mer fullständig information och resultat.

Syftet med föreliggande studie är att generera fördjupad kunskap om e-handelkunders transportarbete och energieffektiva distributionslösningar för attraktiva e-handelserbjudanden. Projektet kommer att resultera i en beräkning av vilka potentiella energieffektiviseringsvinster som den ökade e-handeln kan få på lång sikt samt konkreta policyrekommendationer.

Projektet, som utförs av JTI i samverkan med LRF och Lantmännen Växtråd, syftar till ta fram ny kunskap samt analysera och utvärdera olika metoder för att energieffektivisera logistiken av jordbruksgårdars transporter. Detaljerade analyser av några olika lantbruk kommer utföras och beräkningsmetoder tas fram som utvärderar påverkan på energianvändning, koldioxidutsläpp och kostnader.

Det övergripande målet med projektet var att undersöka potentialen till energibesparing som kan åstadkommas genom en förändring av den aerodynamiska utformningen av tåg med intermodala lastbärare. Därutöver syftade projektet till att ta fram kunskap och hjälpmedel som kan underlätta för branschens aktörer att realisera denna potential. Målet med projektet var att efter genomförande av ett optimerat laststrategisystem uppnå en energieffektivisering som motsvarar 15 GWh per år. Resultaten visar att det inte borde vara förknippat med stora kostnader eller resurser att lasta tågen så att luftmotståndet minimeras.

Rekyleffekter inom energieffektivisering medför att den sparade andelen energi leder till ökad konsumtion av energi, så att den faktiska energieffektiviseringen/ besparingen blir övervärderad eller okänd. Eftersom transporter står för en stor del av Sveriges klimatutsläpp och det satsas mycket på att få en klimatneutral och energieffektiv transportflotta liksom på överflyttning till sådana färdsätt som anses mer energieffektiva och mindre klimatpåverkande, så är det mycket viktigt att veta att de satsningar som görs har en konkret energieffekt och inte medför oönskade rekyleffekter. Syftet med projektet är att kartlägga rekyleffekter som uppstår när åtgärder genomförs för att energieffektivisera transportsystemet. Projektet kommer att genomföra en översikt om kunskapsläget idag, kartlägga rekyleffekterna, uppskatta rekyleffekternas betydelse för energieffektivisering inom Sveriges transportsektor samt under vilka förutsättningar som rekyleffekter uppstår.

Regeringen har gett 18 statliga myndigheter i uppdrag att öka sin användning av resfria möten. Projektets övergripande mål var att ta fram och utveckla indikatorer och allmänt tillämpbara rapporteringsrutiner, för kontinuerlig uppföljning av resefria möten inom dessa myndigheter. Projektet syftade också till att genomföra en konsekvensanalys baserat på de framtagna indikatorerna och att beräkna energieffektiviseringspotentialen mätt i kWh.

Projektet avser att demonstrera hur distribution av post och lättgods i stadsmiljö kan optimeras med avseende på energiåtgång genom minskade körsträckor, energieffektivare fordon, samordning, IT-verktyg och rutiner anpassade för effektivare organisation av de transporter som genereras av stadens verksamheter. Projektet förväntas resultera i en minskning av den totala körsträckan med 10 procent och minskning av energianvändningen med 15 procent.

Beslutsfattare och konsumenter efterfrågar tydliga riktlinjer för att kunna fastställa under vilka förutsättningar elbilar ger verkliga miljöfördelar samt även när miljönyttan är tvivelaktig. Projektets syfte är därför att utveckla riktlinjer för att analysera miljöpåverkan för elfordon i Sverige genom att utnyttja energi och utsläppsdata under körning på väg, samt övriga relevanta livscykeldata avseende miljöpåverkan från moderna elbilar. Riktlinjerna syftar till att ge rekommendationer för vilka antaganden och indata som är lämpliga att beakta när man analyserar elfordons verkliga miljöpåverkan.

Syftet med projektet är att utveckla kunskap, metoder och verktyg för planering och skapande av regionala energieffektiva byggda strukturer utmed järnvägsstråk, samt hos befintliga och nyskapade små och medelstora stationssamhällen. Projektet avser att från ett energieffektiviseringsperspektiv utforska och undersöka olika inriktningar för den strukturella utvecklingen av stationssamhällen vad gäller bebyggelse- och infrastrukturens utformning på regional och lokal nivå. Vidare avser projektet att vidareutveckla transdisciplinär, samskapande och experimentell planering och design som medel för att åstadkomma mer energieffektiva, klimatsmarta och attraktiva system av stationssamhällen.

A life-cycle perspective including manufacturing, maintenance and end-of-life of vehicles, construction and operation of infrastructure as well as production of fuels is necessary in order to take the right decisions regarding transport. A first objective of this project is to carry out a comprehensive LCA with regard to energy use and greenhouse gas emissions associated with the Swedish transport sector. Another objective is to provide scientific decision support regarding strategic choices by developing a handful of “What-if” scenarios which reflect current trends or have the potential to reach climate targets. The scenarios may for instance include a high share of electric vehicles or a large-scale introduction of second generation biofuels from forest residues, or they may include reduced car travel entailing a lower demand for new vehicles, parking space and road space. Finally, dissemination of results to key transport actors is yet another important objective.

Projektets övergripande mål var att skapa och utvärdera en flexibel samåkningstjänst i samverkan med övrig kollektivtrafik i Stockholm för att minska privatbilresor, öka resenärers flexibilitet samt minska energianvändning och miljöpåverkan. Projektet syftade till att beräkna energieffektiviseringspotentialen genom att undersöka kundgrupper och deras betalningsvilja för en tjänst som underlättar ett hållbart resande. Tjänsten innebär införande av ett nytt koncept som ger en realtidssynkroniserad samåkning med taxi. Projektet hade också som mål att utveckla ett IT-stöd baserat på en mobilapp och taxibolagets trafikledningssystem som ska kunna användas av taxirörelsen i hela Sverige.

Sök i databasen