Alla projekt

Energimyndigheten har i två större program – Forsknings- och demonstrationsprojekt inom energieffektivisering i transportsektorn 2010-2013 respektive 2014-2019 - finansierat de projekt som presenteras på denna webbplats. På denna sida återfinns alla projekt med en kort beskrivning och länk till mer fullständig information och resultat.

Projektet syftar till att utveckla en ny teknisk plattform som möjliggör ett spillvärmedrivet luftkonditioneringssystem för fartyg. Den totala energibesparingspotentialen för tillämpningen uppskattas till 0,3 TWh per år. I slutet av projektet ska en småskalig prototyp kunna testas i laboratoriemiljö.

Projektet syftar till att demonsterera en ny teknisk plattform som möjliggör ett spillvärmedrivet luftkonditioneringssystem, PureCool, för fartyg. I projektet kommer ett komplett skalbart prototypsystem att tas fram och testas och utvärderas under realistiska förhållanden.

Projektets övergripande syfte är att öka kunskapen kring möjligheter, effekter och genomförbarhet av nya styrmedelsansatser inom transportsektorn. Projektets resultat kommer att bli ett förslag till en styrmedelsstrategi för vägtransportsektorn baserat på långsiktiga klimatmål och anpassat för ett post-fossilt samhälle. Projektet kommer genomföra modelleringar av ett kilometerbaserat avgiftssystem för personbilar och dess effekter på bland annat vägtrafikens energianvändning och med utgångspunkt från det ta fram en modell/metod för hur man kan räkna på ett avståndsbaserat skattesystem på nationell och regional nivå.

Projektets syfte är att utveckla och testa ett analytiskt ramverk för att studera systemeffekter av e-handel och hemleverans i tätbebyggda områden med fokus på godstransporter och skärningspunkten med persontransporter. Ett delsyfte är att öka kunskapen om hur energianvändning och avgasemissioner påverkas av förpackningssystemets utformning vid e-handel.

Historiskt sett har låga bränslepriser gjort att fartygsdesign inte inriktats på energieffektivitet för framdrivning. Projektet syftar till att utvärdera betydelsen av variation i driftförhållanden på energieffektiviteten i delsystem och för det totala energisystemet. Trots förändringar under senare år så är fartyg fortfarande inte så effektiva som är tekniskt möjligt, t ex vad gäller låg prestanda såväl i framdrivningssystemet som i de interna energisystemen (pumpar, fläktar, kylning, uppvärmning etc). Projektet avrapporteras bland annat genom en doktorsavhandling.

Projektet syftade till att öka kunskapen och förståelsen för förhållandet mellan de olika tekniska systemen ombord på ett fartyg och den energi som krävs för driften av dessa system. Målet med projektet var att utveckla simuleringsmodeller för de komplexa energiflöden som finns på fartyg. Modellerna ska göra det möjligt att identifiera förbättringspotential vad gäller energianvändningen på fartyg.

We believe that the combination of energy efficient vehicle technology, together with the possibilities optimized fleets of autonomous vehicles have the possibility to substantially increase the energy efficiency of our transport systems. By taking advantage of new patterns of use, and of new business models we believe that the transport patterns may change fundamentally, from privately owned and operated fossil-fueled vehicles to transport services delivered by fleets of operator owned, autonomous vehicles tailored to demand patterns. The goal of this project is to build a platform for future research by investigating which aspects of these new technologies are crucial for understanding the system wide potential, and where possible quantify this potential in terms of costs, revenues and other effects.

Flera studier har visat att förare är obenägna att anta ett mer ekonomiskt och energieffektivt körbeteende. Syftet med detta projekt är att bekräfta tidigare resultat som visar att tilltron till hur intelligent ett tekniskt system är påverkar individers förarbeteende. Projektet kommer att studera om det finns belägg för att utveckla en ny förklaringsmodell för varför vissa eco-driving kampanjer är mer framgångsrika än andra. För att studera detta genomförs i projektet ett antal simulatorstudier som jämför olika gränssnitt som är designade att upplevas olika intelligent. Detta för att påvisa att en förare kan uppmuntras till en mer energieffektiv körning ju mer intelligent föraren upplever systemet.

Projektets syfte är att utarbeta kvantitativa metoder och verktyg för att deklarera energianvändningen för transporter i olika stadsdelar (kWh/år och energiklasser). Målgruppen är främst samhällsplanerare och byggherrar, eftersom transportdeklarationen visar information om vilka trafikslag som är sämre integrerade i bebyggelsen och kan förbättras för förmån av energieffektiva transporter (gång, cykel och kollektivtrafik). Målet är att svara på hur mycket energieffektivisering som kan åstadkommas med stadsmässiga samhällsplaneringsåtgärder (funktionsblandning, cykelinfrastruktur och regional kollektivtrafik) i typiska stadsdelar.

Syftet med projektet är att utveckla och testa en metodik för att skapa ett index som beskriver det kontinuerliga arbetet med att förbättra godstransporters energieffektivitet. Projektet kommer att utveckla, testa och implementera frågor till en regelbundet återkommande enkät till transportköpande företag. Frågorna kopplas till pågående utveckling av beräkning och rapportering av energi- och hållbarhetsdata för godstransporter.

Sök i databasen