Alla projekt

Energimyndigheten har i två större program – Forsknings- och demonstrationsprojekt inom energieffektivisering i transportsektorn 2010-2013 respektive 2014-2019 - finansierat de projekt som presenteras på denna webbplats. På denna sida återfinns alla projekt med en kort beskrivning och länk till mer fullständig information och resultat.

Det här projektet presenterar en state-of-the-art-analys över tillämpnings- och forskningsområdet fartygs energieffektivisering med fokus på modeller och metoder för energisystemmodellering (prediktering, uppföljning och förbättring) samt vindkraft på fartyg som ett alternativt grönt energikoncept.

Sjöfarten bedöms idag, bl a genom en snabb teknikutveckling, ha en energieffektiviseringspotential i storleksordningen 30%, jämfört med de förutsättningar som fanns för 10 år sedan. Projektets mål är att ta fram ny kunskap för att säkerställa att potentialen för effektivisering av sjöfartens energianvändning tillvaratas.

Syftet med projektet är att baserat på ny radardata ta fram bättre indata till och förbättra emissionsmodeller som används i Sverige. Emissionsmodeller är viktiga verktyg vid analys av detaljutformningar av trafikinfrastruktur, mer omfattande förändringar, stora infrastrukturprojekt, samt vid årlig uppföljning av luftkvalitet.

Idag beskrivs inköpsresor och lokalisering av inköpsställen på ett relativt grovt sätt, och med data som inte är tillräckligt relevanta. Inköpsresorna i det nationella modellsystemet Sampers ingår i en större grupp service- och andra resor, och utbudet beskrivs främst av antal anställda i detaljhandel och förekomsten av stormarknader. Tillämpningar av Sampers i samband med lokalisering av nya stormarknader visar att mer nyanserade data behövs för att beskriva ett områdes attraktivitet. Projektets övergripande mål är att ta fram en mer specifik inköpsresemodell som kan ersätta nuvarande modell i Sampers så att olika åtgärders energi- och klimateffekter kan beräknas.

Syftet med projektet är att tydliggöra vilka möjligheter som finns att minska energianvändningen vid transporter av snabbrörligt gods, vilka hittills till stor del utförs som vägtransporter, över ofta stora avstånd. Projektet utgör ett komplement till ett av Vinnova finansierat projekt (Vinnova dnr: 2015-03576) vars syfte är att utveckla och senare implementera ett koncept för ett hållbart intermodalt transportsystem för snabbrörligt gods.

Projektets mål är att utveckla en webbaserad modell för inhämtning, strukturering, analys och utvärdering av programområdets FoU. Modellen omfattar uppbyggnad och utvärdering av ett stöd, som för de inblandade aktörerna ska innebära minskad risk för dubbelfinansiering, enklare att identifiera områden där mer/ny forskning behövs samt att hitta samarbetspartners, stöd i arbetet med att ta fram underlag för analyser/synteser etc. Modellen ska också visa på olika sätt att sprida FoU med en ökad exponering av området även internationellt så att samarbete och nätverkande stimuleras. Projektet omfattar en state-of-the-art där både nationella och internationella resultat publicerade de senaste fem åren samt pågående forskning redovisas.

Forskning vid Chalmers har verifierat att grundprinciperna vad gäller vindkraftsutnyttjande på fartyg fungerar. Beräkningar för en specifik rutt och med givna förutsättningar visar på en potential för bränslebesparing på upp till 16% med icke-optimerade turbiner. Installation och drift av stora vindturbiner ombord på gas- och oljetankers kan ske utan att på något negativt sätt påverka fartygets stabilitet eller drift. Projektet syftar till att optimera bränslebesparingen och pröva olika åtgärder som kan skapa acceptans för denna nya teknik.

Syftet med detta projekt är att få ökad kunskap om gruppen elcykelanvändare genom djupintervjuer med främst personer som ersatt bilresor med resor med elcykel. Studien fokuseras kring vad som attraherat med elcykel, hur man fått kunskap om elcykeln och dess möjliga användning. Frågor ställs också kring vilka åtgärder som bör genomföras för att snabba på och underlätta en ökad användning av elcykel. Med ökad kunskap kan näringsliv och samhälle möta den nya trenden bättre.

Projektets mål är att öka kunskapen kring skrovliga ytors inverkan på ytfriktion och skapa en tillgänglig databas för sådan data. Ytfriktion på fartyg utgör mellan 50-85% av motståndet som fartyget måste övervinna för att hålla sin fart. Det finns ingen allmänt tillgänglig databas som kopplar ihop färg, beväxning och ytfriktion på ytor. Det är därför svårt för redarna och varven att bestämma vilken färg som ska användas eller hur ofta det betalar sig att rengöra eller måla om fartyget.

Sök i databasen