Sjö

Projekten inom sjöfart

Projekten berör energieffektivisering genom förbättringar inom:

 • teknik och styrning av system
 • metod- och modellutveckling
 • transportmedelsintegration och dess infrastruktur
 • beteende
 • Rekyleffekter av energieffektiviseringar inom transportsektorn

  Rekyleffekter inom energieffektivisering medför att den sparade andelen energi leder till ökad konsumtion av energi, så att den faktiska energieffektiviseringen/ besparingen blir övervärderad eller okänd. Eftersom transporter står för en stor del av Sveriges klimatutsläpp och det satsas mycket på att få en klimatneutral och energieffektiv transportflotta liksom på överflyttning till sådana färdsätt som anses mer energieffektiva och mindre klimatpåverkande, så är det mycket viktigt att veta att de satsningar som görs har en konkret energieffekt och inte medför oönskade rekyleffekter. Syftet med projektet är att kartlägga rekyleffekter som uppstår när åtgärder genomförs för att energieffektivisera transportsystemet. Projektet kommer att genomföra en översikt om kunskapsläget idag, kartlägga rekyleffekterna, uppskatta rekyleffekternas betydelse för energieffektivisering inom Sveriges transportsektor samt under vilka förutsättningar som rekyleffekter uppstår.

 • Scenarier med livscykelperspektiv – Beslutsunderlag för strategiska vägval i transportsektorn

  A life-cycle perspective including manufacturing, maintenance and end-of-life of vehicles, construction and operation of infrastructure as well as production of fuels is necessary in order to take the right decisions regarding transport. A first objective of this project is to carry out a comprehensive LCA with regard to energy use and greenhouse gas emissions associated with the Swedish transport sector. Another objective is to provide scientific decision support regarding strategic choices by developing a handful of “What-if” scenarios which reflect current trends or have the potential to reach climate targets. The scenarios may for instance include a high share of electric vehicles or a large-scale introduction of second generation biofuels from forest residues, or they may include reduced car travel entailing a lower demand for new vehicles, parking space and road space. Finally, dissemination of results to key transport actors is yet another important objective.

 • Spillvärmedriven kyla för fartyg

  Projektet syftar till att utveckla en ny teknisk plattform som möjliggör ett spillvärmedrivet luftkonditioneringssystem för fartyg. Den totala energibesparingspotentialen för tillämpningen uppskattas till 0,3 TWh per år. I slutet av projektet ska en småskalig prototyp kunna testas i laboratoriemiljö.

 • Spillvärmedriven kyla för fartyg. Steg 2 - tillämpad systemdesign och systemutvärdering

  Projektet syftar till att demonsterera en ny teknisk plattform som möjliggör ett spillvärmedrivet luftkonditioneringssystem, PureCool, för fartyg. I projektet kommer ett komplett skalbart prototypsystem att tas fram och testas och utvärderas under realistiska förhållanden.

 • Systemmodellering för en energieffektiv sjöfart- del 2

  Historiskt sett har låga bränslepriser gjort att fartygsdesign inte inriktats på energieffektivitet för framdrivning. Projektet syftar till att utvärdera betydelsen av variation i driftförhållanden på energieffektiviteten i delsystem och för det totala energisystemet. Trots förändringar under senare år så är fartyg fortfarande inte så effektiva som är tekniskt möjligt, t ex vad gäller låg prestanda såväl i framdrivningssystemet som i de interna energisystemen (pumpar, fläktar, kylning, uppvärmning etc). Projektet avrapporteras bland annat genom en doktorsavhandling.

 • Systemmodellering för hållbar, energieffektiv sjöfart

  Projektet syftade till att öka kunskapen och förståelsen för förhållandet mellan de olika tekniska systemen ombord på ett fartyg och den energi som krävs för driften av dessa system. Målet med projektet var att utveckla simuleringsmodeller för de komplexa energiflöden som finns på fartyg. Modellerna ska göra det möjligt att identifiera förbättringspotential vad gäller energianvändningen på fartyg.

 • Transportinköp och energieffektiva godstransporter

  Syftet med projektet är att utveckla och testa en metodik för att skapa ett index som beskriver det kontinuerliga arbetet med att förbättra godstransporters energieffektivitet. Projektet kommer att utveckla, testa och implementera frågor till en regelbundet återkommande enkät till transportköpande företag. Frågorna kopplas till pågående utveckling av beräkning och rapportering av energi- och hållbarhetsdata för godstransporter.

 • Undersökning av koncept, tillgängliga modeller och metoder användbara för prediktering, uppföljning och förbättring av fartygs energieffektivitet

  Det här projektet presenterar en state-of-the-art-analys över tillämpnings- och forskningsområdet fartygs energieffektivisering med fokus på modeller och metoder för energisystemmodellering (prediktering, uppföljning och förbättring) samt vindkraft på fartyg som ett alternativt grönt energikoncept.

 • Utbildningar baserade på gjorda erfarenheter ombord och analyserade driftsvärden

  Sjöfarten bedöms idag, bl a genom en snabb teknikutveckling, ha en energieffektiviseringspotential i storleksordningen 30%, jämfört med de förutsättningar som fanns för 10 år sedan. Projektets mål är att ta fram ny kunskap för att säkerställa att potentialen för effektivisering av sjöfartens energianvändning tillvaratas.

 • Utveckling av modell för systematisk informationsinhämtning och resultatspridning av FoU för området energieffektivisering inom transportsektorn

  Projektets mål är att utveckla en webbaserad modell för inhämtning, strukturering, analys och utvärdering av programområdets FoU. Modellen omfattar uppbyggnad och utvärdering av ett stöd, som för de inblandade aktörerna ska innebära minskad risk för dubbelfinansiering, enklare att identifiera områden där mer/ny forskning behövs samt att hitta samarbetspartners, stöd i arbetet med att ta fram underlag för analyser/synteser etc. Modellen ska också visa på olika sätt att sprida FoU med en ökad exponering av området även internationellt så att samarbete och nätverkande stimuleras. Projektet omfattar en state-of-the-art där både nationella och internationella resultat publicerade de senaste fem åren samt pågående forskning redovisas.

 • Utveckling av ny teknik för vindkraft på fartyg – Fas 2

  Forskning vid Chalmers har verifierat att grundprinciperna vad gäller vindkraftsutnyttjande på fartyg fungerar. Beräkningar för en specifik rutt och med givna förutsättningar visar på en potential för bränslebesparing på upp till 16% med icke-optimerade turbiner. Installation och drift av stora vindturbiner ombord på gas- och oljetankers kan ske utan att på något negativt sätt påverka fartygets stabilitet eller drift. Projektet syftar till att optimera bränslebesparingen och pröva olika åtgärder som kan skapa acceptans för denna nya teknik.

 • Ytfriktionsdatabas för maritima sektorn

  Projektets mål är att öka kunskapen kring skrovliga ytors inverkan på ytfriktion och skapa en tillgänglig databas för sådan data. Ytfriktion på fartyg utgör mellan 50-85% av motståndet som fartyget måste övervinna för att hålla sin fart. Det finns ingen allmänt tillgänglig databas som kopplar ihop färg, beväxning och ytfriktion på ytor. Det är därför svårt för redarna och varven att bestämma vilken färg som ska användas eller hur ofta det betalar sig att rengöra eller måla om fartyget.

Sök i databasen