Väg

Projekten inom vägtrafik

Projekten berör energieffektivisering genom förbättringar inom:

 • tätortstransporter för att bidra till såväl en hållbar stadsutveckling som energieffektiva transporter på regional nivå
 • transportmedelsintegration och dess infrastruktur
 • beteende
 • metod- och modellutveckling
 • Smart samåkning med taxi

  Projektets övergripande mål var att skapa och utvärdera en flexibel samåkningstjänst i samverkan med övrig kollektivtrafik i Stockholm för att minska privatbilresor, öka resenärers flexibilitet samt minska energianvändning och miljöpåverkan. Projektet syftade till att beräkna energieffektiviseringspotentialen genom att undersöka kundgrupper och deras betalningsvilja för en tjänst som underlättar ett hållbart resande. Tjänsten innebär införande av ett nytt koncept som ger en realtidssynkroniserad samåkning med taxi. Projektet hade också som mål att utveckla ett IT-stöd baserat på en mobilapp och taxibolagets trafikledningssystem som ska kunna användas av taxirörelsen i hela Sverige.

 • Styrmedel för effektiva vägtransporter

  Projektets övergripande syfte är att öka kunskapen kring möjligheter, effekter och genomförbarhet av nya styrmedelsansatser inom transportsektorn. Projektets resultat kommer att bli ett förslag till en styrmedelsstrategi för vägtransportsektorn baserat på långsiktiga klimatmål och anpassat för ett post-fossilt samhälle. Projektet kommer genomföra modelleringar av ett kilometerbaserat avgiftssystem för personbilar och dess effekter på bland annat vägtrafikens energianvändning och med utgångspunkt från det ta fram en modell/metod för hur man kan räkna på ett avståndsbaserat skattesystem på nationell och regional nivå.

 • Systemeffekter på energiförbrukning i gods- och persontransporter vid ökad e-handel

  Projektets syfte är att utveckla och testa ett analytiskt ramverk för att studera systemeffekter av e-handel och hemleverans i tätbebyggda områden med fokus på godstransporter och skärningspunkten med persontransporter. Ett delsyfte är att öka kunskapen om hur energianvändning och avgasemissioner påverkas av förpackningssystemets utformning vid e-handel.

 • Tekniksprång på väg - Systemeffekter av energieffektiva, autonoma fordon och flottstyrning

  We believe that the combination of energy efficient vehicle technology, together with the possibilities optimized fleets of autonomous vehicles have the possibility to substantially increase the energy efficiency of our transport systems. By taking advantage of new patterns of use, and of new business models we believe that the transport patterns may change fundamentally, from privately owned and operated fossil-fueled vehicles to transport services delivered by fleets of operator owned, autonomous vehicles tailored to demand patterns. The goal of this project is to build a platform for future research by investigating which aspects of these new technologies are crucial for understanding the system wide potential, and where possible quantify this potential in terms of costs, revenues and other effects.

 • Tilltron till systemets intelligens som ett verktyg för hållbara energieffektiva beteendeförändringar

  Flera studier har visat att förare är obenägna att anta ett mer ekonomiskt och energieffektivt körbeteende. Syftet med detta projekt är att bekräfta tidigare resultat som visar att tilltron till hur intelligent ett tekniskt system är påverkar individers förarbeteende. Projektet kommer att studera om det finns belägg för att utveckla en ny förklaringsmodell för varför vissa eco-driving kampanjer är mer framgångsrika än andra. För att studera detta genomförs i projektet ett antal simulatorstudier som jämför olika gränssnitt som är designade att upplevas olika intelligent. Detta för att påvisa att en förare kan uppmuntras till en mer energieffektiv körning ju mer intelligent föraren upplever systemet.

 • Transportdeklaration – Att informera om energianvändning och miljöpåverkan från persontransporter

  Projektets syfte är att utarbeta kvantitativa metoder och verktyg för att deklarera energianvändningen för transporter i olika stadsdelar (kWh/år och energiklasser). Målgruppen är främst samhällsplanerare och byggherrar, eftersom transportdeklarationen visar information om vilka trafikslag som är sämre integrerade i bebyggelsen och kan förbättras för förmån av energieffektiva transporter (gång, cykel och kollektivtrafik). Målet är att svara på hur mycket energieffektivisering som kan åstadkommas med stadsmässiga samhällsplaneringsåtgärder (funktionsblandning, cykelinfrastruktur och regional kollektivtrafik) i typiska stadsdelar.

 • Transportinköp och energieffektiva godstransporter

  Syftet med projektet är att utveckla och testa en metodik för att skapa ett index som beskriver det kontinuerliga arbetet med att förbättra godstransporters energieffektivitet. Projektet kommer att utveckla, testa och implementera frågor till en regelbundet återkommande enkät till transportköpande företag. Frågorna kopplas till pågående utveckling av beräkning och rapportering av energi- och hållbarhetsdata för godstransporter.

 • Utvärdering av emissionsfaktorer baserat på svenska körförlopp från markradar

  Syftet med projektet är att baserat på ny radardata ta fram bättre indata till och förbättra emissionsmodeller som används i Sverige. Emissionsmodeller är viktiga verktyg vid analys av detaljutformningar av trafikinfrastruktur, mer omfattande förändringar, stora infrastrukturprojekt, samt vid årlig uppföljning av luftkvalitet.

 • Utveckling av en modell för inköpsresor med förbättrad målpunktsbeskrivning

  Idag beskrivs inköpsresor och lokalisering av inköpsställen på ett relativt grovt sätt, och med data som inte är tillräckligt relevanta. Inköpsresorna i det nationella modellsystemet Sampers ingår i en större grupp service- och andra resor, och utbudet beskrivs främst av antal anställda i detaljhandel och förekomsten av stormarknader. Tillämpningar av Sampers i samband med lokalisering av nya stormarknader visar att mer nyanserade data behövs för att beskriva ett områdes attraktivitet. Projektets övergripande mål är att ta fram en mer specifik inköpsresemodell som kan ersätta nuvarande modell i Sampers så att olika åtgärders energi- och klimateffekter kan beräknas.

 • Utveckling av energieffektiva intermodala transportsystem för snabbrörligt gods

  Syftet med projektet är att tydliggöra vilka möjligheter som finns att minska energianvändningen vid transporter av snabbrörligt gods, vilka hittills till stor del utförs som vägtransporter, över ofta stora avstånd. Projektet utgör ett komplement till ett av Vinnova finansierat projekt (Vinnova dnr: 2015-03576) vars syfte är att utveckla och senare implementera ett koncept för ett hållbart intermodalt transportsystem för snabbrörligt gods.

 • Utveckling av modell för systematisk informationsinhämtning och resultatspridning av FoU för området energieffektivisering inom transportsektorn

  Projektets mål är att utveckla en webbaserad modell för inhämtning, strukturering, analys och utvärdering av programområdets FoU. Modellen omfattar uppbyggnad och utvärdering av ett stöd, som för de inblandade aktörerna ska innebära minskad risk för dubbelfinansiering, enklare att identifiera områden där mer/ny forskning behövs samt att hitta samarbetspartners, stöd i arbetet med att ta fram underlag för analyser/synteser etc. Modellen ska också visa på olika sätt att sprida FoU med en ökad exponering av området även internationellt så att samarbete och nätverkande stimuleras. Projektet omfattar en state-of-the-art där både nationella och internationella resultat publicerade de senaste fem åren samt pågående forskning redovisas.

 • Vilka egenskaper hos elcykeln attraherar dess användare och hur kan denna kunskap användas för en ökad spridning?

  Syftet med detta projekt är att få ökad kunskap om gruppen elcykelanvändare genom djupintervjuer med främst personer som ersatt bilresor med resor med elcykel. Studien fokuseras kring vad som attraherat med elcykel, hur man fått kunskap om elcykeln och dess möjliga användning. Frågor ställs också kring vilka åtgärder som bör genomföras för att snabba på och underlätta en ökad användning av elcykel. Med ökad kunskap kan näringsliv och samhälle möta den nya trenden bättre.

Sök i databasen